Kvalitné učenie a riadenie školy v digitálnej ére

Názov projektu:
Kvalitné učenie a riadenie školy v digitálnej ére
Meno aktéra:
Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice
Partneri:

Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice
Tallinna Teeninduskool, Tallinn, Estónsko
Tallinna Polütehnikum, Tallinn, Estónsko

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Riadenie a manažment škôl
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Jazyk a komunikácia
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho), Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces), Akreditované/inak certifikované vzdelávanie
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Globálne a hodnotové vzdelávanie, Inovácie
Región:
Nitriansky samosprávny kraj
Lokalita:
Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice Tallinna Teeninduskool, Tallinn, Estónsko Tallinna Polütehnikum, Tallinn, Estónsko
Obdobie realizácie:
2020, v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Ing. Alena Krtíková
E-mail:
krtikova@gmail.com
Telefón:

Popis projektu

Projekt zahŕňa odbornú prípravu 2 pedagogických a 2 riadiacich zamestnancov školy v partnerských školách v Estónsku. Cieľom je poskytnúť kvalitné odborné, jazykové a multikultúrne vzdelávanie pre pedagógov a manažérov levickej školy a zdieľanie inovačných metód a skúseností z učiteľskej a manažérskej praxe s kolegami v Tallinne so zámerom vzájomného učenia sa. Účastníci absolvujú pozorovanie, hospitácie na vyučovaní, workshopy, exkurzie na zmluvných pracoviskách, diskusie s manažmentom a pedagógmi škôl s cieľom podporiť svoj profesionálny rozvoj, osvojiť si inovácie a „osvedčené postupy“ v edukácii, marketingu a manažmente škôl s následnou implementáciou do obsahu nášho ŠkVP a ďalších dokumentov školy. Projekt posilní modernizáciu a internacionalizáciu partnerských škôl, skvalitní ich vyučovanie a riadenie s dôrazom na vytvorenie perspektívnej spolupráce a dlhodobého partnerstva.

Príbeh spolupráce

Obsah projektu vychádza z nášho presvedčenia, že kľúčom ku kvalitnému vzdelávaniu je kvalitný pedagóg, a ani špičkové materiálne vybavenie nedokáže nahradiť dobrého učiteľa alebo majstra odbornej výchovy. K prioritám našej školy patrí aj podpora kontinuálneho vzdelávania pedagógov s cieľom zvýšiť kvalitu vzdelávania a zlepšiť učebné prostredie. „Vynikajúce školy vytvárajú najmä vynikajúci pedagógovia“ - preto sme vytvorili „na mieru šitý“ projekt pre pedagogických a vedúcich zamestnancov. V projektoch sme sa zatiaľ orientovali na školské systémy strednej, južnej a západnej Európy; teraz sme sa presunuli na východ do geograficky a kultúrne odlišného regiónu Pobaltia. Estónsky vzdelávací systém je dnes považovaný za „moderný a efektívny vzor“, jeho prioritou sú digitálne a informačné technológie, rozvoj kritického a logického myslenia a rovnosť šancí pre všetkých žiakov. Náplňou aktivít počas stáže je najmä profesijný rast a sebarozvoj pedagógov, profesijná etika, líderstvo, marketing a manažment školy. Očakávame silný dopad projektu na účastníkov v podobe získania nových kompetencií vo svojom odbore, zdokonalenia sa v komunikácii v angličtine, transferu nových skúseností do osobného i pracovného života, validácie získaných zručností hostiteľskými školami ako aj domovskou školou, posilnenia multikultúrneho vedomia, rastu motivácie k celoživotnému vzdelávaniu sa. Škola skvalitní vyučovanie vďaka implementácii získaných poznatkov do ŠkVP a ďalších dokumentov školy, rozšíri si sieť partnerov v zahraničí, zlepší svoj imidž, získa nové skúseností s realizáciou európskych projektov.