Medzigeneračná komunikácia

Názov projektu:
Medzigeneračná komunikácia
Meno aktéra:
PaedDr. Marek Kmeť - EDUCON
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Spolupráca medzi rôznymi stupňami vzdelávania, Riadenie a manažment škôl
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Jazyk a komunikácia
Úroveň vzdelávania:
Predprimárne vzdelávanie, ZŠ, SŠ, VŠ, CŽV
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho), Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Spoločenskovedné odbory, Zdravie a wellbeing, Globálne a hodnotové vzdelávanie, Inovácie
Región:
celé Slovensko
Lokalita:
Slovensko
Obdobie realizácie:
2019, 2020, v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Mgr. Petra Gubišová
E-mail:
info@educon.sk
Telefón:
421 944182531

Popis projektu

Medzigeneračná komunikácia je jednou z kľúčových tém programu Ponorka v tíme, ktorá sa sústredí na prácu s časovou osou v osobnom i pracovnom kontexte. Vzdelávacia aktivita má rôzne časové dotácie, od základnej prednášky až po interaktívny zážitkový workshop s praktickými rolovými hrami a prípadovými štúdiami. Počas stretnutí sa pozeráme na proces uvedomovania si reality očami jednotlivých generácií a tvorby ich názorov a postojov. Prechádzame populačné krivky naprieč spektrom a hľadáme odpovede na možnosti pochopenia ľudí z inej generácie. Analýza jednotlivých generácií, v pracovnom i sociálnom kontexte, poskytuje priestor na porozumenie konfliktných situácií pri strete členov vekovo rôznorodých skupín.

Odkaz realizátorov projektu

Povedali po podujatí... "Téma Medzigeneračná komunikácia je aktuálnou témou a je potrebné túto tému otvoriť, zaoberať sa dôsledkami tejto komunikácie a ich zmenou v súčasnej epoche sociálneho života. Sme učitelia a komunikovať je nám vlastné.„ Dušan, vysokoškolský pedagóg „Mne len napadlo, že práve od toho workshopu sa snažím viac uvedomovať vnímanie iných generácii. Takže je fajn, si to takto občas pripomenúť, aby sme zase neskĺzli do komfortnej zóny - našej generácie.“ Mária, učiteľka ZŠ