Mladí, nebojme sa podnikať!

Názov projektu:
Mladí, nebojme sa podnikať!
Meno aktéra:
Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava
Partneri:

Obchodná akadémia Poprad a ďalšie zapojené stredné školy zo Slovenska

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
odborné vzdelávanie - podnikateľské vzdelávanie
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
podnikanie, cvičné firmy, cestovný ruch, vidiecky turizmus
Región:
celé Slovensko
Lokalita:
Slovenská republika
Obdobie realizácie:
2018, 2019
Kontaktná osoba:
Ing. Tatiana Marečáková
E-mail:
marecakova.tatiana@oapoprad.sk
Telefón:
Web:

Popis projektu

Do projektu boli zapojené cvičné firmy pôsobiace na stredných odborných školách so zameraním na oblasť cestovného ruchu – vidiecky turizmus.

Príbeh spolupráce

Projekt realizoval Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý oslovil a zapojil do spolupráce a realizácie projektu stredné odborné školy. V rámci projektu prezentovali svoju činnosť cvičné firmy, hlavne so zameraním na cestovný ruch. Nadobudli praktické zručnosti a odborné vedomosti pri vykonávaní podnikateľskej činnosti v rámci cvičných firiem, pri prezentácii svojej činnosti na veľtrhoch cvičných firiem a pod.