Mladí veterinári a farmári na OVP v Srbsku

Názov projektu:
Mladí veterinári a farmári na OVP v Srbsku
Meno aktéra:
Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
Partneri:

Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika, Šabac, Srbsko

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a svet práce, Človek a príroda
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
Prírodovedné odbory, Globálne a hodnotové vzdelávanie
Región:
Nitriansky samosprávny kraj, Srbsko
Lokalita:
Nitra, Šabac (Srbsko)
Obdobie realizácie:
2020, v procese realizácie
Kontaktná osoba:
PaedDr. Petronela Kurajová
E-mail:
kurajova@sosvetnr.sk
Telefón:

Popis projektu

Projekt má za cieľ prostredníctvom mobility žiakov a sprevádzajúcich zamestnancov modernizovať a zvýšiť atraktívnosť odborného vzdelávania poskytovaného školou prostredníctvom internacionalizácie a rozvoja medzinárodnej spolupráce, ďalej zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy poskytovaných školou získaním nových poznatkov v poľnohosdpodárskych trendoch a odpozorovaním príkladov dobrej praxe pri návšteve prijímajúcej organizácie. Nakoniec je cieľom aj posilnenie postavenia školy v rámci organizácií poskytujúcich odborné vzdelávanie a prípravu na medzinárodnej úrovni.

Príbeh spolupráce

Spolupráca medzi organizáciami spolupracujúcimi na projekte bola nadviazaná počas seminárov a súťaží organizácie EUROPEA, ktorá združuje poľnohospodárske školy a iné inštitúcie poskytujúce OVP v Európe. Boli dohodnuté podmienky spolupráce, realizované vzájomné návštevy s cieľom zistiť organizačné a materiálne možnosti pre odbornú prax. Následne bol vypracovaný návrh projektu v rámci výzvy Erasmus+ 2020.

Odkaz realizátorov projektu

-