Moderné vzdelávanie pre prax 2

Názov projektu:
Moderné vzdelávanie pre prax 2
Meno aktéra:
Stredná zdravotnícka škola Lučenec
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Digitalizácia
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Jazyk a komunikácia
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
Inovácie
Región:
Banskobystrický samosprávny kraj
Lokalita:
Lučenec
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
PhDr. Miroslava Sekulová
E-mail:
miroslava.sekulova@szslucnalc.sk
Telefón:
421 908559561

Popis projektu

Moderná vedomostná spoločnosť potrebuje v dnešnej dobe ľudí, ktorí budú vzdelaní a budú disponovať zručnosťami, ktoré si vyžadujú nové pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou. V posledných rokoch môžeme aj na základe medzinárodných meraní pozorovať u žiakov nižšiu úroveň jednotlivých gramotností, ktoré sú nevyhnutné pre pracovný život v porovnaní s inými krajinami. Medzi žiakmi sa objavili rôzne problémy: problémy s gramatikou, výrazne sa im znížila úroveň slovnej zásoby a zároveň u nich klesá schopnosť čítať text s porozumením, majú nedostatočné logické myslenie, prírodovedné predmety sú pre nich málo atraktívne, vyskytujú sa problémy s počtami v rámci predmetu matematika, nevedia využívať matematiku v rôznych súvislostiach v praktickom živote, čo negatívne ovplyvňuje aj finančnú gramotnosť. Nakoľko vnímame klesajúci záujem zo strany žiakov o matematiku a prírodovedné predmety a zároveň vnímame nedostatky v rámci čitateľskej gramotnosti potrebujeme súčasný vzdelávací proces doplniť o extra hodiny, prostredníctvom ktorých budú môcť naši pedagógovia za pomoci moderných didaktických pomôcok využívať inovatívne a atraktívne formy vzdelávania podporujúce rozvoj čitateľských, matematických, finančných a prírodovedných gramotností a rozvíjať jazykové a IKT zručnosti. Počas realizácie extra hodín v rámci projektu sa škola bude snažiť implementovať inovatívne metódy a formy vyučovania so zameraním sa na všetky gramotnosti. Využívať budú interaktívne a digitálne vyučovanie, nové učebné pomôcky a modernú literatúru. Jednotliví pedagogickí zamestnanci školy participujúci na tejto aktivite s cieľom podporiť hlavne čitateľskú gramotnosť žiakov, t. j. porozumenie, používanie a uvažovanie o písomných textoch žiakmi, s väzbou na matematickú, finančnú a prírodovednú gramotnosť, budú využívať hlavne metódy inovačné a aktivizujúce s využitím IKT a moderných učebných pomôcok, ako sú napr.: metódy projektového a problémového vyučovania, zážitkové učenie, situačné a inscenačné, prezentačné metódy, napr. prezentácie prác z vlastnej tvorby žiakov, aktivity s využitím internetu, tlačených a elektronických médií a knižníc, didaktické hry, úlohy, príklady na rozvíjanie a testovanie kompetencií, výskumná činnosť a pozorovanie, induktívne metódy, t. z. používať veľa názorných úloh a dostatok cvičení pri utvrdzovaní a aplikácii učiva, metódy rozvoja kritického myslenia a modelové situácie. V rámci podaktivity Mimoškolská činnosť sa škola zameria na realizáciu krúžkov. Jednotlivé mimoškolské činnosti budú realizované na báze dobrovoľnosti mimo povinného rozvrhu žiakov. Škola sa rozhodla rozšíriť možnosti mimoškolského vzdelávania a inovovať krúžky, ktoré nenásilnou hravou formou prehlbujú vedomosti a znalosti žiakov. Na škole vznikli tri krúžky – EKO krúžok, Čo ďalej po škole a Školský časopis. V rámci krúžkov žiaci budú využívať svoj voľný čas a zároveň si zvyšovať čitateľskú, matematickú, finančnú a prírodovednú gramotnosť, jazykové a IKT zručnosti. Zvyšovať a rozvíjať čitateľskú, matematickú, finančnú gramotnosť, jazykové a IKT zručnosti žiakov prostredníctvom výmeny skúseností a best practice z vlastnej vyučovacej činnosti pedagógov sa škola rozhodla cez realizáciu pedagogických klubov. Na škole sa vytvorili pedagogické kluby: Klub inovácií a čitateľskej gramotnosti, Klub finančnej gramotnosti, Klub jazykových zručností a Klub matematickej gramotnosti. Pedagógovia sa budú stretávať 2 krát za mesiac a vzájomne sa zdokonaľovať v jednotlivých zručnostiach.

Príbeh spolupráce

Na realizácii projektu sa spolupodieľa 23 pedagogických zamestnancov školy a 185 žiakov denného štúdia. Hoci je projekt stále vo fáze realizácie, už v tomto období možno konštatovať, že je veľkým prínosom nielen pre žiakov, ale aj učiteľov. Jednotlivé stretnutia na pedagogických klubov sú obohacujúce nielen v odbornej oblasti, ale aj v upevňovaní sociálnych kontaktov.

Odkaz realizátorov projektu

Aj keď je celá realizácia aj jej príprava veľmi náročná, sme radi, že môžeme byť toho súčasťou.

Značky