Modernizácia vzdelávania v SOŠ veterinárnej v Nitre v súlade s potrebami vzdelanostnej spoločnosti

Názov projektu:
Modernizácia vzdelávania v SOŠ veterinárnej v Nitre v súlade s potrebami vzdelanostnej spoločnosti
Meno aktéra:
Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Digitalizácia
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a spoločnosť, Človek a príroda, Odborné vzdelávanie a príprava
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
Inovácie
Región:
Nitriansky samosprávny kraj
Lokalita:
Nitra
Obdobie realizácie:
do roku 2014, 2015
Kontaktná osoba:
Mgr. Roman Ratulovský
E-mail:
ratulovsky@sosvetnr.sk
Telefón:

Popis projektu

Prestavbou vzdelávania školy prispieť k zvýšeniu adaptability absolventov na trhu práce a v procese VŠ vzdelávania s ohľadom na potreby vedomostnej spoločnosti

Príbeh spolupráce

Realizáciou projektu prišlo k skvalitneniu procesu vzdelávania žiakov našej školy inovovaním 3 laboratórií vybavených modernými učebnými pomôckami a nadväzne inováciou výučby. Tiež boli odborne pripravení 15 pedagógovia, ktorí následne postupne zavádzali zmeny potrebné na premenu tradičnej školy na modernú. Inováciou procesu vzdelávania na strednej škole podporujúceho rozvoj vedomostnej spoločnosti (zvýšením bonity školy) a realizáciou inovatívneho poradenstva o povolaniach a zamestnaniach došlo k zvýšeniu uplatnenia sa absolventov školy na trhu práce.

Značky