Národný projekt: Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji

Názov projektu:
Národný projekt: Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji
Meno aktéra:
Prešovský samosprávny kraj
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora inklúzie a vzdelávania znevýhodnených občanov, Sieťovanie
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a svet práce
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
Inovácie, Odborné vzdelávanie a príprava
Región:
Prešovský samosprávny kraj
Lokalita:
Prešov, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Medzilaborce
Obdobie realizácie:
v procese realizácie, 2020 - 2023
Kontaktná osoba:
Ing. Ivana Kirkov
E-mail:
ivana.kirkov@vucpo.sk
Telefón:
421 517081509
Web:

Popis projektu

Hlavným cieľom NP „Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK“ je najmä prepojenie vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce a zvýšenie zapojenia zamestnávateľov do tvorby a inovácie obsahov vzdelávania, podpora vzniku partnerstiev medzi poskytovateľmi stredoškolského odborného vzdelávania a zamestnávateľmi, skvalitnenie tvorby stratégií a vzdelávacích politík na úrovni regionálnej samosprávy PSK. Projekt spočíva v realizácii nasledovných odborných aktivít na vybraných SOŠ: – analýza potrieb a následné vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov, vrátane majstrov OV, – inovácie školských vzdelávacích programov reflektujúcich aktuálne potreby regionálneho trhu práce, – vytvorenie a posilnenie trvalo udržateľných štruktúr spolupráce medzi SOŠ a zamestnávateľmi v regióne, riešenie osobitných regionálnych potrieb odborného vzdelávania a prípravy, – marketingové aktivity na zvýšenie atraktivity odborov žiadaných trhom práce a zlepšenie náboru žiakov pre systém SOŠ.

Príbeh spolupráce

Prešovský samosprávny kraj priviedla k napísaniu a realizácii tohto projektu Iniciatíva „Catching-up Regions“, ktorá je v PSK ako „pilotnom kraji na Slovensku“ realizovaná od roku 2018 v spolupráci Európskej komisie a Svetovej banky s cieľom efektívnejšieho čerpania zdrojov EÚ v kľúčových oblastiach na základe akčného plánu pre zvýšenie výkonnosti v regióne, rast a tvorbu pracovných miest. Školstvo je od začiatku Iniciatívy jej kľúčovou oblasťou. Národný projekt je doplnením synergických investícií z viacerých operačných programov smerujúcich k zvýšeniu kvality stredného odborného vzdelávania v PSK prostredníctvom rekonštrukcie, či výstavby priestorov pre praktické vyučovanie, nákupu moderného materiálno-technického vybavenia, a napokon podpory spolupráce stredných odborných škôl a zamestnávateľov a aktualizácie a inovácie vzdelávacích programov na stredných školách.