NeBezpečný internet

Názov projektu:
NeBezpečný internet
Meno aktéra:
Centrum voľného času
Partneri:
Ciele projektu:
Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
prevencia šikany, kyberšikany
Úroveň vzdelávania:
ZŠ, SŠ
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Zdravie a wellbeing
Región:
Prešovský samosprávny kraj
Lokalita:
Stará Ľubovňa
Obdobie realizácie:
2017
Kontaktná osoba:
Marta Hanečáková
E-mail:
cvc@cvc.sk
Telefón:

Popis projektu

Cieľom projektu bolo zmapovať, zaškoliť a poskytnúť priestor mladým ľuďom (peer aktivistom ) na vytvorenie pravidelných aktivít zameraných na vzdelávanie a výchovu k ľudským právam, formovanie etických hodnôt, pozitívneho vzťahu k rôznorodosti, rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, slobody, nediskriminácii, tolerancii, spravodlivosti, solidarite, kritickému mysleniu.

Príbeh spolupráce

Vo workshopoch sme si precvičili interaktívne rolové hry- „zažitie diskriminácie“, ktoré nás v mnohých ohľadoch presvedčili o tom, že v našom prostredí sa omnoho viac stretávame s diskrimináciou, ktorú si vedome nepripúšťame. Naučili sme sa citlivo vnímať historické fakty mnohých národností a ich špecifiká rešpektovať v dnešnej modernej dobe. V priebehu trvania projektu mali mladí ľudia možnosť stretávať sa „v otvorenej obývačke“, kde diskutovali, riešili spoločné úlohy, hrali spoločenské hry, navzájom sa učili rešpektovať názor druhého.

Odkaz realizátorov projektu

Vieme zdieľať skúsenosti, aktivity, ktoré sa nám osvedčili v rámci projektu.