Orientačné dni

Názov projektu:
Orientačné dni
Meno aktéra:
Domka - Združenie saleziánskej mládeže
Partneri:

Orientační dny Fryšták (Česko): http://skoly.disod.cz/, ktorí sa pri tvorbe programov inšpirovali zo zahraničia:

Aktionszentrum Benediktbeuern (Nemecko): http://www.aktionszentrum.de/Unsere-Angebote/Schulbezogene-Angebote/Tage-der-Orientierung
Savio House Bollington (Veľká Británia): http://www.saviohouse.org.uk/

Orientačné dni Bratislava: https://orientacnedni.sk/bratislava/

Orientačné dni v Banskej Bystrici: https://sbb.sk/orientacnedni/

Školy v Banskej Bystrici:
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa
Základná škola Štefana Moysesa
ZŠ Narnia
ZŠ u Filipa
ZŠ Sitnianska
ZŠ Pieninská
ZŠ Slobodného slovenského vysielača
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského

Ciele projektu:
vzťahy v triede a fungovanie triedy ako skupiny, hľadanie identity a lepšie poznanie seba samých, budúcnosť a výber nasledujúceho štúdia.
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Jazyk a komunikácia
Úroveň vzdelávania:
ZŠ, SŠ
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Globálne a hodnotové vzdelávanie
Región:
Bratislavský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj
Lokalita:
Bratislava, Banská Bystrica
Obdobie realizácie:
2016
Kontaktná osoba:
Bratislava: Mgr. Mária Královičová, Banská Bystrica: Mgr. Paulína Mäsiarová
E-mail:
Bratislava: orientacnedni.mamateyka@gmail.com, 0904 560 736, Banská Bystrica: orientacnedni@sbb.sk, 0907 372 849
Telefón:

Popis projektu

Orientačné dni je názov zážitkového preventívneho programu, ktorý prebieha formou trojdňových tematických kurzov. Sú určené pre triedne kolektívy 6. – 9. ročníka základných škôl a všetky ročníky stredných škôl. Obsah kurzov aktívne, zážitkovo a netradične rozvíja osobnosť žiaka a podporuje pozitívnu klímu triedy. Vytvárame žiakom priestor zorientovať sa v živote. Naši skúsení pracovníci s mládežou zapájajú deti do aktivít, ktoré pomáhajú k rastu ich osobnosti. Premýšľajú o svojich názoroch, slobodne sa vyjadrujú o témach, ktoré ich zaujímajú, učia sa obhajovať svoje názory pred svojimi rovesníkmi a zároveň počúvať a rešpektovať odlišné názory. Majú čas zastaviť sa, premýšľať, pozrieť sa na svoje problémy s odstupom a prípadne sa rozhodnúť pre ďalší krok alebo smer v živote. Program je realizovaný tímom dobrovoľníkov formou zážitkovej pedagogiky priamo v mládežníckom stredisku. Kurzu sa zúčastňuje celá trieda spolu so svojím triednym učiteľom v trvaní 3 dní. Trieda má možnosť vopred si zvoliť program zameraný na jednu z ponúkaných tém: adaptačný kurz, sebapoznanie, vzťahy v triede, voľba povolania alebo partnerské vzťahy. Zároveň je program prispôsobený na mieru danej triede a na riešenie ich problémov.

Príbeh spolupráce

https://www.youtube.com/watch?v=ZYKxHByccgY&feature=emb_title