Otvorené školy

Názov projektu:
Otvorené školy
Meno aktéra:
Nadácia otvorenej spoločnosti
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora inklúzie a vzdelávania znevýhodnených občanov, Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce, Vzdelávacia politika
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť
Úroveň vzdelávania:
ZŠ, CŽV
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita)
Región:
celé Slovensko
Lokalita:
Komárno, Zlaté Moravce, Zvolen, Veľké Ripňany, Chminianske Jakubovany
Obdobie realizácie:
2016
Kontaktná osoba:
Zuzana Čačová
E-mail:
zuzana.cacova@osf.sk
Telefón:
421 903451814

Popis projektu

Cieľom tohto programu je podporiť demokratické prostredie na školách a výchovu k občianstvu prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania a práce žiackych školských rád.Program vychádza z predpokladu, že o tom, ako funguje demokracia sa mládež najlepšie naučí jeden od druhého a v bezpečnom prostredí, kde trávia podstatnú časť svojho dňa. Čiže kľúčové nie sú ani tak knihy a poučky, ako praktický návod ako na to. Naša snaha sa zameriava na zlepšenie participácie detí a mladých ľudí na živote školy a jej rozhodovacích procesoch. Prostredníctvom programu Otvorené školy chceme pripraviť a postupne zmeniť atmosféru na škole prostredníctvom vzdelávania, ktoré: – deti zabaví (sú v jednotlivých aktivitách programu emocionálne zaangažované – jednotlivé workshopy sú interaktívne a ich cieľom je deti a mladých ľudí vtiahnuť do nich tak, aby boli oni sami aktívnymi spolutvorcami programu, aby bolo počuť ich hlas a aby sa ho takto zároveň aj naučili produktívne využiť vo vlastných životoch) – prepojí ich s reálnym životom (naučia sa prakticky používať nástroje zastupiteľskej demokracie v praxi: ako by mala fungovať žiacka školská rada a ako dosiahnuť, aby tak naozaj fungovala, ako napísať petíciu, a pod.) – využíva ich vlastný jazyk (akýmsi sprostredkovateľom programu sú ambasádori programu, ktorí sú rovesníkmi samotných žiakov a žiačok – žijú rovnakými témami, trápia ich podobné problémy; vďaka tomu sa dokážu maximálne priblížiť k skupine detí, ktorých participáciu na živote školy sa snažíme zvýšiť). Počas realizácie programu úzko spolupracujeme s vedením jednotlivých škôl, s ich žiackymi školskými radami a s koordinátormi alebo koordinátorkami rád. S každou školou počas celého školského roka systematicky spolupracuje vyškolený dobrovoľník/dobrovoľníčka alebo dobrovoľnícka dvojica. Títo nielen realizujú workshopy v zapojených triedach; ich úlohou je aj aktívne pracovať so žiackymi školskými radami, sledovať ich prácu počas školského roka, podporovať aktívnu a zmysluplnú participáciu ich členov na chode školy a vytvárať tak predpoklady udržateľného fungovania týchto orgánov školskej demokracie.

Príbeh spolupráce

Nikola sa zapojila do programu Otvorené školy pred tromi rokmi. V školskom roku 2020/2021 spolu s Adamom vedie workshopy a stretáva so žiakmi ZŠ Rozmarínová v Komárne. Nikola sa zapojila do programu s cieľom venovať sa svojim rovesníkom a ponúknuť im priestor na vyjadrenie ich názorov. Tradičný spôsob vedenia vyučovacích hodín sa jej nezdal pre dnešné deti najmotivujúcejší, a preto keď dostala príležitosť prispieť k zmene, neváhala. Motivuje ju, keď vidí, ako sa študenti posúvajú, ako sa im zlepšujú vzťahy v škole, angažujú sa v školskej rade a snažia sa svoju školu zlepšiť. Program priniesol pozitívnu zmenu nielen škole, kde Nikola pôsobí, ale aj jej samotnej: „Otvorené školy mi výrazne pomohli odbúrať stres z vystupovania na verejnosti, som viac schopná akceptovať rôznorodé názory a som trpezlivejšia. Pracovať s deťmi nikdy nie je jednoduché, a preto keď som už bola schopná s nimi vychádzať a navzájom sme sa začali rešpektovať, cítila som, že ja sa učím od nich tak isto, ako sa oni učia odo mňa.“

Odkaz realizátorov projektu

Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. - Verejná ochrankyňa práv - garantka programu Otvorené školy: "Myšlienka participácie je úžasne dôležitá. Prečo? Pretože vedie deti a mladých ľudí k tomu, aby sa naučili uplatňovať svoje názory a zároveň vnímať pohľad na vec iných ľudí. Ide o základ spoločenskej dohody, základ riešenia všetkých problémov, s ktorými sa v živote stretávame. Je preto potrebné, aby k participácii boli deti vedené už od útleho veku a škola je pre to prirodzeným prostredím. Neskôr, keď budú postavené pred úlohy, aby rozhodovali o veciach, ktoré sa týkajú nielen ich, ale aj širšieho okruhu, nesmierne dobre zúročia tieto zručnosti. Zároveň budú môcť prispievať k tomu, aby správa vecí verejných bola skutočne v záujme všetkých ľudí, a aby sme vedeli s úctou k dôstojnosti každého jedného človeka zvládať krízu, akou je napríklad pandémia ochorenia COVID-19, ale aj krízu spojenú s klimatickými zmenami na našej planéte."