Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu

Názov projektu:
Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu
Meno aktéra:
Obchodná akadémia Poprad
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a svet práce, finančná gramotnosť
Úroveň vzdelávania:
ZŠ, SŠ
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
finančná gramotnosť
Región:
Prešovský samosprávny kraj
Lokalita:
Prešovský kraj
Obdobie realizácie:
2019
Kontaktná osoba:
Ing. Magdaléna Zavacká
E-mail:
zavacka.magdalena@oapoprad.sk
Telefón:
Web:

Popis projektu

V rámci projektu Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu sme realizovali projekt pod názvom „Byť finančne gramotným je in!“ Pedagogickí zamestnanci zo základných škôl aj stredných škôl zo širšieho regiónu absolvovali vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti a nadobudli odborné kompetencie v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti. Súčasťou vzdelávacích workshopov bola aj realizácia finančnej hry pod odborným vedením lektorky. Vzdelávacie workshopy absolvovali aj študenti stredných škôl.

Príbeh spolupráce

V rámci projektu sme nadviazali spoluprácu s odbornou lektorkou, ktorá pôsobí v oblasti finančného poradenstva a ktorá pomáha realizovať vzdelávacie worskopy so zameraním na finančnú gramotnosť a finančnú hru.