Ponorka v tíme

Názov projektu:
Ponorka v tíme
Meno aktéra:
PaedDr. Marek Kmeť - EDUCON
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Spolupráca medzi rôznymi stupňami vzdelávania, Riadenie a manažment škôl, Príprava a rozvoj vysokoškolských zamestnancov (vrátane doktorandov), Sieťovanie
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Jazyk a komunikácia
Úroveň vzdelávania:
Predprimárne vzdelávanie, ZŠ, SŠ, VŠ, CŽV
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho), Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Spoločenskovedné odbory, Globálne a hodnotové vzdelávanie, Inovácie
Región:
celé Slovensko
Lokalita:
Slovenská republika
Obdobie realizácie:
2018, 2019, 2020, v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Mgr. Petra Gubišová
E-mail:
info@educon.sk
Telefón:
421 944182531

Popis projektu

Projekt na zlepšovanie atmosféry, klímy a efektivity v tímoch a pracovných kolektívoch. Aktivita Ponorka v tíme, označená Nadáciou Pontis ako inovácia vo vzdelávaní, je komplexný rozvojový program, ktorý sa zameriava na zlepšenie pracovného prostredia pomocou zážitkového učenia, gamifikácie a moderných nástrojov osobnostného rozvoja ľudí. Keďže každý kolektív je špecifický, aktivity sú pripravené na mieru pre riešenie konkrétnych oblastí – od medzigeneračných problémov, cez klímu v organizácii, motiváciu členov kolektívu až po budovanie jeho identity a hodnôt. Okrem skvalitňovania pracovného prostredia a klímy sa program zameriava aj na osobnostný rozvoj zamestnancov a ich interpersonálne zručnosti (soft skills).