Príbehy 20. storočia

Názov projektu:
Príbehy 20. storočia
Meno aktéra:
Post Bellum
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora inklúzie a vzdelávania znevýhodnených občanov, Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce, Podpora a rozvoj vysokoškolských študentov, Riešenie krízovej situácie počas pandémie Covid 19
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra
Úroveň vzdelávania:
ZŠ, SŠ, VŠ
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
Umenie, Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Spoločenskovedné odbory, Globálne a hodnotové vzdelávanie
Región:
Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, celé Slovensko
Lokalita:
celé Slovensko
Obdobie realizácie:
2017, 2018, 2019, 2020, v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Dagmar Kúdelová Kopčanská
E-mail:
dagmar.kudelova.kopcanska@postbellum.sk
Telefón:
421 903513148
Web:

Popis projektu

Realizácia zážitkových vzdelávacích workshopov na základných, stredných a vysokých školách, ktoré komunikujú historické témy s presahom na súčasnosť (3 pre ZŠ, 3 pre SŠ, 7 pre VŠ) mesačne online/offline cca 30-35 , realizácia kinopríbehov na stredných školách (krátky príbeh spracovaný Post Bellum, následná diskusia s odborníkmi a preživšími), vzdelávací portál Puzzlepamäti (príbehy, podcasty, krátke filmy, metodiky pre učiteľov, žakov a rodičov, pracovné listy pre žiakov ZŠ, SŠ, projektové úlohy pre učiteľov, „Zachráň príbehy“ – dokumentaristom z domova, „Listy pamätníkom“ – iniciatíva pre žiakov. Vydávanie časopisu „Príbehy 20. storočia“ – v každom čísle sú metodiky pre učiteľov k vybraným príbehom. Spoluprácujeme s Nadáciou Pontis a s ŠPÚ.

Príbeh spolupráce

V roku 2019 sme boli vybratí v Eduakcelerátore Nadácie Pontis medzi víťazné projekty s projektom "Dramatickou výchovou a poznaním minulosti k lepšej budúcnosti". Absolvovali sme EDU camp a následne rôzne aktivity. Pridelený mentor pravidelne monitoroval našu činnosť a usmerňoval ju k rozvoju organizácie, výskumníci sa spolupodieľali na vytvorení hodnotového dotazníka zameraného na zber dát z workshopov, pravidelné vzdelávacie aktivity (fundraising, strategické plánovanie, komunikácia, financovanie, sieťovanie,...). Stali sme sa súčasťou siete rozvíjajúcich organizácií v neziskovom sektore a nadviazali tak nasledujúcu spoluprácu s ďalšími organizáciami. Výstupom sú pravidelné v súčasnosti online stretnutia, pracovné skupiny s cieľom nadpredmetového vzdelávania. Zapojili sme sa do platformy NO v oblasti vzdelávania. Podarilo sa nám nadviazať spoluprácu so Štátnym pedagogickým ústavom, zúčastniť sa na seminári pre učiteľov, prípraviť metodickú príručku,.. .Vydávame metodiky v štvrťročníku "Príbehy 20. storočia".

Odkaz realizátorov projektu

Snažíme sa viesť deti a mládež k poznaniu vlastnej minulosti zážitkovými aktivitami, viesť ich ku kritickému mysleniu, a utváraniu lepšej občianskej spoločnosti. Všetkými aktivitami formovať zodpovedných, vnímavých mladých ľudí, ktorí hľadajú pravdu, neveria dezinformáciám a zaujímajú sa o svet okolo nás.