Programy inšpiratívneho vzdelávania pre učiteľov

Názov projektu:
Programy inšpiratívneho vzdelávania pre učiteľov
Meno aktéra:
V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
Partneri:

Nadácia Pontis

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora inklúzie a vzdelávania znevýhodnených občanov, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Spolupráca medzi rôznymi stupňami vzdelávania, Sieťovanie
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Úroveň vzdelávania:
ZŠ, SŠ, ďalší pedagogický pracovníci, pracovníci organizácií, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Globálne a hodnotové vzdelávanie, Inovácie, inšpirácia, vzdelávanie, proaktivita, povolanie
Región:
Žilinský samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, v online podobe pre celé Slovensko
Lokalita:
Orava, Poprad a momentálne online pre učiteľov z celého Slovenska
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Mgr. Ľubica Matušáková
E-mail:
prilezitost@ozviac.sk
Telefón:
421 907694004

Popis projektu

Naším cieľom je v rámci EDUpointu inšpirovať, podporovať, rozvíjať a prepájať aktívnych učiteľov a ďalších pedagogických pracovníkov z Oravy, Popradu a okolia. Vytvoriť priestor pre ich aktívne stretávanie, zdieľanie dobrej praxe a budovanie dobrých vzťahov medzi učiteľmi z rôznych škôl. Prostredníctvom kvalitných lektorov chceme prinášať inovácie a zmeny, ktoré učiteľom pomôžu v rozvoji a vnímaní svojej práce, aby nebola len prácou, ale stávala sa povolaním. Zároveň chceme podporiť zmenu postoja učiteľa z pasívneho na proaktívny, posilniť vzťah učiteľ vs. žiak a prinášať do ich praxe pozitívnu zmenu. Cez inovácie chceme učiteľom dať do rúk možnosť ako formovať aj charakter a hodnoty žiakov.

Príbeh spolupráce

Počas realizácie inšpiratívneho vzdelávania sme stovkám učiteľov priniesli prostredníctvom workshopov a diskusií 28 rôznych tém, v ktorých učitelia spoznali podnetné témy a inovácie v podaní kvalitných lektorov ako napríklad Janette Motlová, Zuzana Réveszová, Peter Drál, Juraj Hipš, Dávid Králik, Zuzana Sipos, Jozef Kokoška, Bohdan Hraboň a pod. Každý workshop bol zameraný na inú tému. Priniesli sme inovatívne prístupy, ktoré okrem kompetencií žiakov formujú aj ich charakter a hodnoty. Prepájali sme vzájomne školy, budovali partnerstvá medzi učiteľmi a posilňovali pozitívnu klímu škôl. Rovnako jedna z priorít, na ktorú sme sa zamerali, je frustrácia učiteľov. Učitelia si uvedomujú, aj na základe celospoločenskej debaty o vzdelávaní na Slovensku, že je potrebné vzdelávanie meniť a prinášať nové prístupy a inovácie. Často sú však natoľko preťažení, že už nemajú čas ani priestor hľadať nové prístupy a inovovať svoju prácu. Reálne často nemajú ani dostatočnú podporu. Preto naším zámerom bolo a je nanovo zapaľovať oheň v ich srdciach, aby zahoreli pre svoje povolanie a aby nestrácali odhodlanosť veci meniť a posúvať svoju prácu. Pre učiteľov vznikli nové príležitosti na vzdelávanie, ktoré im pomáhajú meniť svoj prístup ku žiakom a zavádzať nové postupy a metódy do svojho pedagogického pôsobenia, čo zvyšuje aj kvalitu vzdelávania v školách, v ktorých pôsobia. Špecifikom našich aktivít je to, že učiteľom neprinášame didaktické témy, ktoré rozvíjajú ich odbornosť vo vyučujúcich predmetoch, ale zameriavame sa na témy, ktoré formujú ich postoje, hodnoty a smerujú k zmene postoja z pasívneho ku proaktívnemu. Zamerali sme sa na témy, ktoré sú uplatniteľné pre všetkých učiteľov, bez ohľadu na to, či sú zo ZŠ, alebo SŠ. Ukázali sme im nové metódy z oblasti neformálneho vzdelávania, ktoré sú pre mnohých nové a atraktívne a prinášajú do ich povolania nový pohľad na vzdelávanie.

Odkaz realizátorov projektu

V prípade záujmu o naše inšpiratívne vzdelávanie pre učiteľov sledujte www.ozviac.sk alebo FB/V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, kde sa dozviete informácie o aktuálnych workshopoch.