Projekt ALKA – Asistent ako Láskavý KAmarát

Názov projektu:
Projekt ALKA – Asistent ako Láskavý KAmarát
Meno aktéra:
Centrum včasnej intervencie Košice, n.o.
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora inklúzie a vzdelávania znevýhodnených občanov, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Riadenie a manažment škôl, Sieťovanie
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Človek a príroda, Jazyk a komunikácia, Zdravie a pohyb
Úroveň vzdelávania:
Predprimárne vzdelávanie, ZŠ
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces)
Kľúčové slová:
Výskum a vývoj (R&D), Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Zdravie a wellbeing, Globálne a hodnotové vzdelávanie, Inovácie
Región:
Košický samosprávny kraj
Lokalita:
Košice
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Mária Reviľáková
E-mail:
maria.revilakova@gmail.com
Telefón:

Popis projektu

ALKA je pilotný projekt Centra včasnej intervencie Košice, n.o. Je to výzva, životný štýl, spôsob, ako sme schopní prijímať seba, aj so svojimi nedokonalosťami. Spôsob, akým prijímame a akceptujeme druhých. V rámci projektu ALKA spoločne vytvárame a pilotne realizujeme rôzne formy asistencie pre deti so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny. Našou snahou je „ušiť“ asistenciu na mieru pre každú rodinu, ktorá to potrebuje. Asistenciu v inej kvalite, ako je to bežné. Naša ALKA – Asistent ako Láskavý KAmarát je nositeľom novej kvality v rôznych podobách: Alka tvorilka je vhodná pre všetkých, ktorí radi tvoria. Čokoľvek a akokoľvek. Je to niekto, kto preferuje tvorenie pred osobným stretnutím, rád vyrobí materiály na hru a učenie. Alka tvorilka tak pomáha zlepšovať jemnú či hrubú motoriku, zrak, rozvíja záujmy dieťaťa. V neposlednom rade poskytuje trochu oddychu rodičom, pretože sú to práve rodičia, ktorí častokrát po nociach vyrábajú tieto materiály. Alka na voľný čas zoberie dieťatko na ihrisko, na bicykel, plávať, zahrať si futbal alebo len bude tlačiť kočiar okolo bloku. „Naše deti“ sa častokrát rady iba dívajú na niekoho, kto hrá na gitare, hádže lietajúci tanier, či spieva. Do aktivity sa pridávajú postupne, keď naberú odvahu. Voľnočasovou Alkou môže byť ktokoľvek, kto ku svojej obľúbenej činnosti prizve aj dieťa a umožní mu poskakovať, smiať sa, tlieskať, kričať od radosti. Alka osobný asistent sa stáva „členom rodiny“. Okrem bežnej starostlivosti  pomáha dieťatku pri začleňovaní do širšej komunity. V ideálnom prípade sprevádza dieťa v materskej či základnej škole. Rešpektuje potreby dieťaťa aj rodiny. Pomáha mu nadväzovať vzťahy s rovesníkmi a asistuje pri získavaní nových vedomostí a zručností. Alku počas celej doby sprevádzame a podporu jej poskytujú odborní zamestnanci Centra včasnej intervencie Košice, n.o. Táto myšlienka by nebola možná bez spolupráce so školskými zariadeniami, kde sú deti so svojimi Alkami integrované. Pomáhame im pri zorientovaní sa v problematike inklúzie. Vzájomne sa podporujeme pri vytváraní inkluzívneho prostredia, pracujeme s komunitou, tvoríme „inkluzívne aktivity“ na scitlivovanie v téme inakosti, pre rodičov, deti, učiteľský zbor, aj samotné ALKA-y.

Príbeh spolupráce

Inkluzívne vzdelávanie je východiskom pre vznik inkluzívnej spoločnosti. Zahraničné výskumy ukazujú, že z takého vzdelávania profituje nielen dieťa s komplexnými špeciálnymi potrebami a jeho rodina, ale všetky deti, ich učitelia a rodinní príslušníci. Napriek úsiliu a podpore služby včasnej intervencie sa rodinám len zriedka darí umiestniť dieťa so špeciálnymi potrebami v bežnej MŠ alebo ZŠ a zabezpečiť mu inkluzívne vzdelávanie. Školský systém dlhodobo podporuje segregované vzdelávanie. Deti so špeciálnymi potrebami sú väčšinovo vzdelávané v špeciálnych školách alebo špeciálnych triedach škôl. Rodina dieťaťa s komplexnými špeciálnymi potrebami potrebuje byť súčasťou svojej komunity. Potrebuje pomoc pri začlenení svojho dieťaťa do prostredia bežnej ZŠ a MŠ. Rodičia potrebujú porozumieť možnostiam a príležitostiam, ktoré súčasný vzdelávací systém v SR prináša. Porozumieť svojej role pri participácii na vzdelávaní ich dieťaťa v prostredí bežnej ZŠ/MŠ. ZŠ/MŠ potrebujú získať pozitívnu skúsenosť so vzdelávaním detí s komplexnými špeciálnymi potrebami. Potrebujú porozumieť dôležitosti svojej role pri vytváraní inkluzívnej spoločnosti a stať sa aktívnym prvkom v systémovej zmene. Prehĺbiť svoje vedomosti v oblasti vzdelávania detí so špeciálnymi potrebami a objaviť vlastné zdroje pre realizovanie inkluzívneho vzdelávania. Takto je možné vytvoriť priestor na zmenu nastavenia mysle smerom k inkluzívnej spoločnosti. Našou víziou je vytvoriť v Košiciach novú kvalitu vzdelávania, ktorej štandardnou súčasťou je inklúzia. Vytvoriť prostredie, v ktorom sa bude citíť prijaté nielen každé dieťa, ale aj rodina, ako súčasť komunity. Nosnou témou nášho Projektu ALKA je práve inklúzia vo vzdelávaní, aby deti so zdravotným znevýhodnením mohli rásť bok po boku so svojimi zdravými rovesníkmi, ktorí myslia rovnako na ich potreby, ako na potreby ich rovesníckej skupiny. Aktuálne spolupracujeme s novootvorenou SZŠ Felix v Košiciach - www.felixkosice.edupage.org na budovaní inkluzívneho prostredia v ich podmienkach. V troch triedach máme integrované 3 deti so špeciálnymi potrebami s ich osobnými asistentmi - ALKA-mi. Podobnú spoluprácu máme so škôlkou Ťahanovské riadky, kde máme integrované 2 deti v dvoch triedach. Pravidelne sa stretávame a pomáhame budovať odborné kapacity personálu týchto MŠ a ZŠ, smerujúce k vytváraniu inkluzívnych tímov v ich prostredí. Sprevádzame ich aj rodičov a vytvárame pre nich zážitkové inkluzívne aktivity. Našou víziou je včasná spolupráca s asistentom - ALKA-ou, ktorý s predstihom pred nástupom do MŠ spozná potreby dieťaťa a rodiny, aby v procese integrácie zabezpečil "prenos" všetkých ich potrieb do širšej komunity škôlky a participoval tak na vytváraní inkluzívneho prostredia v triede medzi rovesníkmi. Spolupracujeme s ním (asistentom) a s odborníkmi z CŠPP.