Psychoedukačná dimenzia inklúzie žiakov stredných škôl

Názov projektu:
Psychoedukačná dimenzia inklúzie žiakov stredných škôl
Meno aktéra:
PaedDr. PhDr. Silvia Barnová PhD., VŠ DTI , Dubnica nd Váhom
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora inklúzie a vzdelávania znevýhodnených občanov, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Jazyk a komunikácia
Úroveň vzdelávania:
SŠ, VŠ
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Akreditované/inak certifikované vzdelávanie, DPŠ
Kľúčové slová:
Výskum a vývoj (R&D), Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita)
Región:
Bratislavský samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj
Lokalita:
Trebišov, Bratislava, Brezno, Banská Bystrica ai.
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Prof. Miron Zelina, DrSc.
E-mail:
zelina1849@gmail.com
Telefón:
Web:

Popis projektu

Projekt sa zaoberá stavom, problémami a riešeniami inkluzívnej edukácie na stredných školách. Projekt je rozpísaný do niekoľkých tém riešených aj diplomantmi, doktorandmi, sú to napr. témy: riadenie inkluzívneho tímu na školách, segregácia a desegregácia znevýhodných žiakov; destigmatizácia; detekovanie hlavných problémov znevýhodnených žiakov v 1. ročníku ZŠ a iné.

Príbeh spolupráce

Na 130 školách, kde je viac ako 20% znevýhodnených žiakov sme uskutočnili výskumy rozličného zamerania. Pomocou tímu sme realizovali aj rozhovory so 130 učiteľkami prvého ročníka základných škôl o tom, aké sú to znevýhodnené deti, čo treba robiť, kto má poskytnúť pomoc, atď. Jedna z učiteliek hovorí príbeh: „Dala som deťom obrázok ako Ježiš chodí po vode - mori. Sebastián, štvrták sa ma spýtal: A kde má topánky ?" Prechod od konkrétneho, zažitého a pragmatického k obecnému, holistickému a generalizovateľnému uniká nielen tomuto Sebastiánovi, ale najmä politikom, dospelým a kde je chyba ? Vo vzdelávaní.... Výsledky rozhovorov sú zverejnené v: Acta educationis Generalis, vol 10/2020, s názvom: Interviews with Teachers about Inclusive Education

Odkaz realizátorov projektu

Robte, tvorte, nenariekajte, nenadávajte...