Realizácia opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy v Gymnáziu H. Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne

Názov projektu:
Realizácia opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy v Gymnáziu H. Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne
Meno aktéra:
Gymnázium Hansa Selyeho s VJM (EHP)
Partneri:
Ciele projektu:
Podpora rozvoja vedy a výskumu, Rozvoj tematického vzdelávania (ITV - integrované tematické vzdelávanie)
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a spoločnosť, Človek a príroda
Úroveň vzdelávania:
ZŠ, SŠ
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita)
Región:
Nitriansky samosprávny kraj
Lokalita:
Komárno
Obdobie realizácie:
2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Kontaktná osoba:
Tibor Fonód
E-mail:
posta@sjg.sk
Telefón:

Popis projektu

Projekt bol podaný našou školou (Gymnázium H. Selyeho s VJM, Komárno) ako žiadateľom v rámci výzvy ACC03 pre program SK02 „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“. Obsahom projektu sú: vypracovanie osnov a úprava existujúcich osnov o problematike klimatických zmien, realizovanie konkrétnych adaptačných opatrení v školskom areáli, zorganizovanie stretnutí žiakov, študentov, rodičov a odborníkov na témy klimatických zmien. Projekt bol financovaný zo zdrojov Finančného mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu SR.

Príbeh spolupráce

Hlavnými ukazovatelmi projektu sú: zriadenie webovej stránky o klimatickej zmene a adaptačných opatreniach. Na projekte sa priamo zúčastní viac ako 300 žiakov, resp. študentov, tiež sa plánuje účasť miestnych obyvateľov a dobrovoľníkov na realizácii aktivít projektu. Zrealizujeme tri adaptačné opatrenia; výsadíme 16 stromov. Po realizácii všetkých opatrení v rámci projektu bude od obecnej dažďovej kanalizácie odpojených najmenej 40% školského areálu. Zorganizujeme najmenej štyri verejné podujatia s cieľom zvýšiť povedomie o klimatickej zmene a trvalo udržateľnom manažmente vôd. Učebné osnovy vypracované v rámci Projektu budú vyučované v každom ročníku a v každej triede v rozsahu najmenej štyroch vyučovacích hodín ročne. Zámerom projektu je realizovať konkrétne adaptačné opatrenia v súvislosti so zmenou klímy v Gymnáziu H. Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne. Samotné aktivity sú rozdelené na investičné a osvetovo-vzdelávacie. Hlavným cieľom investičných aktivít je implementovať širšie spektrum vodozádržných opatrení v areáli školy, ktoré pomôžu zmierniť dôsledkov nárastu extrémov počasia (dlhšie trvajúceho sucha a vyššieho úhrnu zrážok), resp. odpojiť časť areálu školy od dažďovej kanalizácie. V rámci projektu sa budú realizovať 3 typy adaptačných opatrení: - vytvorenie bioretenčného systému s povrchovým vsakom - vybudovanie vodopriepustných povrchov na školských dvoroch a priľahlých plochách - zvyšovanie podielu zelene, výsadba drevín Na voľnej ploche pred budovou gymnázia sa vybuduje zelená plocha s parkovou úpravou (dažďová záhrada) vrátane výsadby 6 stromov s obvodom nad 18 cm. Zároveň sa pod povrch umiestni plochá zberná nádrž F-LINE o objeme 7500 l na dažďovú vodu, kam bude ústiť dažďová voda z približne 1/3 povrchu strechy hlavnej budovy školy. Dažďová voda zo striech bude vedená cez filtračný kôš, ktorý zachytí mechanické nečistoty. Nádrž bude zásobárňou vody pre automatické zavlažovanie plochy pred budovou gymnázia. V prípade nedostatku dažďovej vody v nádrži (v období dlhotrvajúceho suchého obdobia) bude zavlažovanie zabezpečené pomocou systému AquaFlow pitnou vodou z verejného vodovodu. Ak sa nádrž naplní, nadmerné množstvo dažďovej vody sa odvádza do vsakovacieho koša, odkiaľ voda vsiakne do pôdy. Rovnako sa "dažďová záhrada vybuduje aj v zadnej časti areálu pri športovom ihrisku. Odstráni sa časť existujúcej betónovej plochy (140m2), z ktorej sa dažďová voda bude zadržiavať v obdobnej podzemnej nádrži. Z nej pomocou čerpadla a záhradnej hadice bude možné zavlažovať novovybudovanú zelenú plochu a stromy v zadnej časti pozemku. Na okolitej ploche sa vysadí ďalších 10 stromov s obvodom nad 18 cm. Celkový podiel areálu, ktorý sa odpojí od dažďovej kanalizácie a na ktorom budú realizované adaptačné opatrenia na zmenu klímy predstavuje okolo 40%. Osvetovo-vzdelávacie aktivity budú predstavovať: 1. úpravu/doplnenie existujúcich osnov predmetov: slovenský jazyk, maďarský jazyk, anglický jazyk, nemecký a španielsky jazyk, fyzika, matematika, geografia, dejepis, občianska náuka, chémia, biológia, informatika. Úpravu osnov vykonajú pedagógovia jednotlivých predmetov v rámci svojej pracovnej náplne. Úprava osnov sa týka všetkých ročníkov gymnázia a predstavujú 102 hodín za rok. 2. V záujme zvýšenia povedomia študentov o klimatických zmenách a ich dôsledkoch sa v školskom roku 2014/2015 zorganizujú 4 odborné prednášky v spolupráci s internými a externými prednášajúcimi. Prednášky budú prístupné okrem žiakov a študentov aj ich rodičom a širokej verejnosti. Z každej prednášky budú vyhotovené videozáznamy, ktoré zverejníme na webovej stránke venovanej klimatickým zmenám. 3. V rámci projektu vyhlásime internú súťaž medzi študentmi gymnázia o najlepšiu prezentáciu na tému klimatických zmien. Súťaž bude vyhlásená v septembri 2014 a ukončená v januári 2015. Hodnotenie vykonajú učitelia odborných predmetov Gymnázia H. Selyeho. Víťazi súťaže budú ocenení. 4. Zároveň pre žiakov ZŠ z Komárna vyhlási gymnázium externú umeleckú súťaž, do ktorej žiaci môžu prihlásiť kresby, maľby a plagáty na tému klimatických zmien. Výzva bude zverejnená začiatkom roka 2014 a ukončená v marci 2014. Hodnotenie bude vykonané odbornou internou porotou. Diela na prvých 5 miestach v dvoch kategóriách odmeníme cenami. Vyhlásenie víťazov sa bude konať v rámci slávnostného odovzdávania cien, kde budú predstavené aj najúspešnejšie práce súťaže prezentácií. Zvláštnu cenu dostane škola, ktorej žiaci sa do súťaže zapoja v najväčšom počte a zároveň sa zaväzujú zabezpečiť priestor pre jednu prednášku aj na vlastnej škole pre vybranú skupinu žiakov.