Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy: Premena tradičnej školy na modernú

Názov projektu:
Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy: Premena tradičnej školy na modernú
Meno aktéra:
Škola umeleckého priemyslu, Kežmarok
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Riadenie a manažment škôl, Digitalizácia
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
Umenie, Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita)
Región:
Prešovský samosprávny kraj
Lokalita:
Kežmarok, Pieniny
Obdobie realizácie:
do roku 2014
Kontaktná osoba:
Ing. Marta Perignáthová, riaditeľka školy
E-mail:
riaditelka@supkk.sk
Telefón:
421 948048242

Popis projektu

Špecifickými cieľmi projektu sú: 1. Príprava a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získavanie a rozvoj kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú a rozvoj kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú. 2. Posilnenie kľúčových kompetencií a schopností žiakov s cieľom uľahčiť ich prestup na vysoké školy a vstup na trh práce 3. Inovácia obsahu, metód a foriem výučby. 4. Zriadenie laboratórií a inovácia odborných učební praktického vyučovania.

Odkaz realizátorov projektu

Moderná škola - myslením, zmenou školského vzdelávacieho programu, doplnením nových foriem vyučovania, nákup modernej techniky, kníh.