Rekonštrukcia priestorov na praktické vyučovanie odborných predmetov v SOŠ Veterinárnej v Nitre

Názov projektu:
Rekonštrukcia priestorov na praktické vyučovanie odborných predmetov v SOŠ Veterinárnej v Nitre
Meno aktéra:
ÚNSK/SOŠ veterinárna, Drážovská 14, Nitra
Partneri:
Ciele projektu:
Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania; Ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov; Zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania a kvality
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
Zlepšenie materiálno technického vybavenia na vyučovanie praxe a praktických cvičení v škole
Región:
Nitriansky samosprávny kraj
Lokalita:
mesto Nitra
Obdobie realizácie:
2018, 2019, 2020
Kontaktná osoba:
Mgr. Edita Križanová, RNDr. Ľuboš Černý
E-mail:
cerny@sosvetnr.sk
Telefón:
Web:

Popis projektu

Stredná odborná škola veterinárna v Nitre vznikla v r. 1960, má 56 ročnú tradíciu, pričom študijný odbor veterinárstvo sa vyučoval od samého začiatku, hoci škola bola pôvodne Stredná poľnohospodárska technická škola. V šk. roku 2016/2017 školu navštevuje 464 žiakov z 52 okresov. Zameranie projektu vychádza z odbornej analýzy a štúdie v oblasti kvality odborného vzdelávania a prípravy, ktorá poukazuje na nedostatočný podiel praktického vyučovania v rámci vzdelávacích programov. Zamestnávatelia v súčasnosti vyžadujú okrem teoretických znalostí skúsenosti najmä praktické. K prehlbovaniu nerovnováhy na trhu práce vedú hlavne chýbajúce moderne vybavené učebne praktického vyučovania stredných škôl, nízka miera účasti dospelých na odbornom vzdelávaní a príprave v rámci celoživotného vzdelávania, ale aj nízka flexibilita ponuky vzdelávania. Cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie tých priestorov školy vrátane obstarania ich vybavenia, ktoré slúžia na vyučovanie praktických cvičení a odbornej praxe. Táto požiadavka je o to viac potrebná, že škola funguje aj ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre veterinárne vedy. Projekt sa zameriava predovšetkým na rekonštrukciu priestorov školy s cieľom skvalitnenia vzdelávania žiakov inovovaním laboratórií, ktoré budú vybavené modernými učebnými pomôckami a prístrojmi a na strane druhej, rozvojom strediska odbornej praxe. Realizácia projektu povedie ku kvalitatívnym zmenám v príprave študentov a v konečnom dôsledku k ich lepšiemu uplatneniu na pracovnom trhu, alebo v súkromnom sektore.