Rozvojom gramotností k pokroku vo vzdelávaní

Názov projektu:
Rozvojom gramotností k pokroku vo vzdelávaní
Meno aktéra:
Gymnázium Terézie Vansovej Stará Ľubovňa
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a spoločnosť, Človek a príroda, Jazyk a komunikácia
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
Prírodovedné odbory, Spoločenskovedné odbory
Región:
Prešovský samosprávny kraj
Lokalita:
Stará Ľubovňa
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Mgr. Ivana Hurtošová
E-mail:
gtv.sl.riaditel@gmail.com
Telefón:
421 524323575

Popis projektu

Projekt je orientovaný na zlepšenie študijných výsledkov žiakov v oblasti matematickej, čitateľskej, prírodovednej a finančnej gramotnosti prostredníctvom skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu. Je plánovaný na obdobie 36 mesiacov so začiatkom 08/2019 a ukončením 07/2022. Cieľom projektu je: 1. vytvoriť a otestovať komplexný systém vzdelávania žiakov orientovaný na zlepšenie kompetencií v predmetných gramotnostiach a to v mimoškolskej vzdelávacej činnosti a realizáciou extra hodín počas celej doby realizácie projektu; 2. zvýšiť profesijné kompetencie učiteľov tak, aby sa následne vo výchovno-vzdelávacom procese dokázali efektívne venovať rozvoju predmetných gramotností u žiakov, a to realizáciou vzdelávania učiteľov v pedagogických kluboch a školeniach na implementáciu čitateľskej a finančnej gramotnosti do výchovno-vzdelávacieho procesu.