Schola Ludus 21

Názov projektu:
Schola Ludus 21
Meno aktéra:
Karpatská nadácia
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora inklúzie a vzdelávania znevýhodnených občanov, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Spolupráca medzi rôznymi stupňami vzdelávania, Podpora a rozvoj vysokoškolských študentov, Vzdelávacia politika, Sieťovanie
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce
Úroveň vzdelávania:
ZŠ, SŠ, VŠ
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita)
Región:
Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj
Lokalita:
východné Slovensko s presahom niektorých dopadov na celú krajinu
Obdobie realizácie:
2020
Kontaktná osoba:
Laura Dittel
E-mail:
laura.dittel@karpatskanadacia.sk
Telefón:
421 902308131

Popis projektu

Náš projekt Schola ludus 21 sa snaží o prepájanie neformálneho vzdelávania a formálneho vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť kvalitu vzdelávania detí a mládeže. V rámci projektu sme vytvorili odporúčania pre relevantných aktérov vo sfére vzdelávania a do projektu sme zapojili rôzne organizácie a expertov ako aj verejnosť. Vytvorili sme kvalitnú koncepciu a spoločne identifikovali najvhodnejšie spôsoby ako využiť efektívne prístupy neformálneho vzdelávania vo formálnom vzdelávacom systéme pre získavanie potrebných vedomostí a prenositeľných zručností žiakov a študentov na Slovensku. Hlavným výstupom projektu je Koncepcia prepájania formálneho vzdelávacieho procesu s prvkami neformálneho vzdelávania, ktorá okrem výsledkov prieskumu, následnej Analýzy bariér prináša hlavne odporúčania kľúčovým aktérom v oblasti vzdelávania, ktoré smerujú k synergii medzi FV a NFV s jediným cieľom: zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov a posilniť komplexný rozvoj ich osobnosti. Spolu s partnerom T-Systems Slovakia sme súčasne prišli s opatrením v podobe 2 nových grantových programov: Škola budúcnosti a Učiteľ/ka budúcnosti, ktoré už druhý rok podporujú aktívne a inovatívne základné školy a ich učiteľov/učiteľky na východnom Slovensku. Aktéri, ktorí sa do projektu zapájali sa združili do neformálnej platformy Schola Ludus 21, ktorá sa stretáva príležitostne a stretnutia sú otvorené pre ďalších záujemcov/záujemkyne.

Príbeh spolupráce

Vzdelávací systém na Slovensku je dlhodobo kritizovaný a táto (všeobecná) nespokojnosť úplne prirodzene vytvára priestor pre mobilizáciu a spoluprácu rôznych aktérov, ktorých by sme v prípade fungujúceho systému možno nemali potrebu tak intenzívne stretávať, zdieľať s nimi skúsenosti a spolupracovať. My ako organizácia okrem finančnej podpory, vzdelávania a rozvoja kapacít v rámci sektora dlhodobo ponúkame priestor a platformy na stretávanie a spoluprácu pre rôznych aktérov. Tento projekt túto možnosť intenzívne využil tak pri prieskume, kde sme zapojili viacerých interných aktérov pri príprave metodiky a následne pri jeho realizácii aj externých, nie len ako účastníkov, ale aj ako tých, ktorí komentovali naše prístupy prípadne nám ich pomohli dopĺňať a vylepšovať. Okrem formálnych partnerov v projekte sme do spolupráce zapojili ďalších, ktorí sa k nám organicky pridávali počas realizácie projektu, či už na naše pozvanie, alebo spontánne po účasti na niektorej z našich aktivít. Takmer všetci priniesli do procesu nejaké nové informácie, riešenia, inovácie alebo len nové uhly pohľadu a skúsenosti. Projekt v našej organizácii naštartoval nové procesy a rozvinul túto tému do širšieho konceptu, z ktorého sme nakoniec konsenzom urobili jednu zo štyroch kľúčových tém, ktorým sa organizácia bude aj v budúcnosti venovať. V neposlednom rade nám projekt umožnil posilniť spoluprácu s kľúčovým firemným partnerom, ktorý sa rozhodol podporiť jedno z opatrení, ktoré sme v rámci projektu realizovali. Komunikácia so SKAV vznikla tiež v rámci projektu a veríme, že aj toto spojenie prinesie pozitíva pre zmeny vo vzdelávacom systéme na Slovensku a že k nemu dokážeme prispieť.