Seminár Bezpečná škola

Názov projektu:
Seminár Bezpečná škola
Meno aktéra:
Odbor školstva a športu ŽSK
Partneri:

INŠTITÚT DIALOGICKÝCH PRAXÍ, Oľga Okálová, Veronika Luksa a hostia

Ciele projektu:
Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Riadenie a manažment škôl, Sieťovanie
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Inovácie
Región:
Žilinský samosprávny kraj
Lokalita:
Žilinský kraj
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Martina Gajdárová
E-mail:
martina.gajdarova@zilinskazupa.sk
Telefón:
Web:
-

Popis projektu

„Bezpečná škola“ spĺňa kritériá kladené na inklúziu, prevenciu a ochranu detí pred násilím, rizikovým správaním a inými sociálno-patologickými javmi. Spája rodičov, učiteľov a žiakov do komunity oceňovania a podpory. Zjednocujeme očakávania a ciele všetkých aktérov školskej komunity do synergického edukačného celku. Cieľom seminára je predstaviť účastníkom základný rámec budovania bezpečného školského prostredia so zameraním na prevenčný koncept a dlhodobý plán riadenia pozitívnej zmeny, v redizajne škôl 21. storočia. Účastníci semináru: základné a stredné školy v Žilinskom kraji (riaditeľ+ koordinátor prevencie kriminality, psychológ alebo výchovný poradca = 2 osoby z jednej školy) Termín: marec 2021 (predpoklad)