SIGOLD – Transformácia striebornej výzvy na zlatú príležitosť

Názov projektu:
SIGOLD – Transformácia striebornej výzvy na zlatú príležitosť
Meno aktéra:
ASTRA - Združenie pre inovácie a rozvoj
Partneri:

TU v Košiciach, University of Piraeus, Grécko, University of Nicosia, Cyprus, FBI Rakúsko, Inova, Veľká Británia

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Podpora inklúzie a vzdelávania znevýhodnených občanov, Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce, Sieťovanie
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce
Úroveň vzdelávania:
CŽV
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Globálne a hodnotové vzdelávanie
Región:
Lokalita:
partnerské krajiny projektu
Obdobie realizácie:
do roku 2014
Kontaktná osoba:
Iveta Orbánová
E-mail:
iveta.orbanova@gmail.com
Telefón:
Web:

Popis projektu

Hlavným cieľom projektu SIGOLD je, prostredníctvom novovytvorených e-learningových kurzov, šírenia informácii a zlepšovania povedomia o situácii 50 + na trhu práce, zvyšovať kvalifikáciu, vedomosti, zručnosti a znalosti v primárnych cieľových skupinách: pracujúci nad 50 rokov, manažéri v oblasti riadenia ľudských zdrojov, lektori a tréneri, čo podporí zlepšenie postavenia pracujúcich 50+ na trhu práce a v spoločnosti. V rámci projektu sme analyzovali súčasnú situáciu pracujúcich nad 50 rokov v oblasti celoživotného vzdelávania, ich pracovnej schopnosti a zamestnateľnosti; vytvorili sme 3 kombinované (prezenčné a e-learningové) vzdelávacie kurzy.

Príbeh spolupráce

Hlavnou myšlienkou projektu “Active ageing – ageing well (Aktívne starnutie – dobré starnutie) ”- SIGOLD je podporiť vekovo integrovanú spoločnosť („age integrated society“), pomôcť pracujúcim nad 50 rokov (50+) získať šancu na aktívne starnutie.