Školský klub – RC Domček

Názov projektu:
Školský klub – RC Domček
Meno aktéra:
Detstvo deťom Dobšiná
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Podpora inklúzie a vzdelávania znevýhodnených občanov, Riešenie krízovej situácie počas pandémie Covid 19, Vzdelávacia politika, podpora vzdelávania detí a dospelých ohrozených generačnou chudobou
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Človek a príroda, Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb
Úroveň vzdelávania:
ZŠ, matky/ rodičia detí zo SZP - zvyšovanie rodičovských kompetencií
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho), Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces)
Kľúčové slová:
Umenie, Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Prírodovedné odbory, Spoločenskovedné odbory, Zdravie a wellbeing, Globálne a hodnotové vzdelávanie
Región:
Košický samosprávny kraj
Lokalita:
Dobšiná
Obdobie realizácie:
2017, 2018, 2019, 2020, v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Eleonóra Liptáková
E-mail:
detstvodetom@gmail.com
Telefón:
421 90376787

Popis projektu

Školský klub – pomoc pri príprave na vyučovanie a písaní domácich úloh mladším žiakom ZŠ z prostredia generačnej chudoby za účasti ich mamičiek, doučovanie detí, tvorivé dielne a záujmové aktivity, zmysluplné strávenie času po skončení vyučovania; v letných mesiacoch „letná škola“ v mesiaci august – príprava mladších školákov na začiatok školského roka, opakovanie a upevňovanie základného učiva predchádzajúceho ročníka, tvorivé aktivity, výlety pre mladších školákov a ich rodiny – všetky aktivity za aktívnej spoluúčasti rodičov/ mamičiek detí; vzdelávanie mladších žiakov počas prerušeného vzdelávania z dôvodu pandémie Covid19