Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých (MOVED)

Názov projektu:
Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých (MOVED)
Meno aktéra:
Academia Istropolitana Nova
Partneri:

UTV Žilinská univerzita, UMB B. Bystrica, PU v Prešove, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Mesto Hlohovec, Mesto Trebišov, Vzdelávacia akadémia J. A. Komenského v Trenčíne, Krajské osvetové stredisko v Nitre, Odbor celoživotného vzdelávania MŠVVŠ SR, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých, Asociácia krajských osvetových inštitúcií, Združenie pre kariérne poradenstvo a rozvoj kariéry, Štátny inštitút odborného vzdelávania

Ciele projektu:
Vzdelávacia politika
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Úroveň vzdelávania:
CŽV
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Politika vzdelávania dospelých
Región:
celé Slovensko
Lokalita:
Svätý Jur
Obdobie realizácie:
2018, 2019, 2020
Kontaktná osoba:
Mgr. Marta Jendeková
E-mail:
marta.jendekova@ainova.sk
Telefón:

Popis projektu

Cieľom projektu bolo: 1.zmapovať aktivity v oblasti vzdelávania dospelých na úrovni samospráv najmä na úrovni VÚC a miest, 2. zvýšiť povedomie tvorcov regionálnych politík o funkciách a prínosoch aktivít v oblasti vzdelávania dospelých pre región, zamestnávateľov, ale aj pre koncových účastníkov – občanov, 3. podporiť inštitucionálne kapacity verejnej správy na regionálnej úrovni a 4. prispieť k vytváraniu efektívnej verejnej politiky vzdelávania dospelých (VD) na všetkých úrovniach s dôrazom na samosprávy. Projekt vychádza z potreby skvalitniť a modernizovať verejné politiky so zameraním na vzdelávanie dospelých/ ďalšie vzdelávanie/ celoživotné vzdelávanie a zlepšiť jeho dostupnosť pre všetkých záujemcov na území Slovenska s dôrazom na menej rozvinuté okresy. Počtom vzdelávajúcich sa dospelých (3,6 % v 2019) sme na konci rebríčka členských štátov EÚ. Za základné atribúty dosiahnutia spoločenskej zmeny v kultúre vzdelávania dospelých považujeme 3 faktory. Vzdelávanie dospelých musí byť: 1.systematické – to je kľúčová podmienka pre dosiahnutie trvalých pozitívnych výsledkov, 2.dostupné – občania musia mať prístup k informáciám o možnostiach vzdelávania a základnú podporu pri výbere či absolvovaní vzdelávania a 3.kvalitné – poskytované vzdelávanie musí spĺňať aspoň minimálne štandardy kvality, ktoré je potrebné zaviesť do praxe. Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa. Trvanie projektu je od mája 2018 do júna 2020.

Príbeh spolupráce

Projekt sme začali štúdiom dokumentov, ktoré by mohli v samosprávach zachytávať podporu v oblasti vzdelávania dospelých. Kvôli terminológii sme hľadali slová ako rozvoj ľudských zdrojov, celoživotné vzdelávanie či ďalšie vzdelávanie. Pokračovali sme rozhovormi so samosprávami – najmä odbormi školstva a odbormi strategického plánovania / regionálneho rozvoja. Zväčša sme našich respondentov zaskočili – od udivenia „prečo s nimi chceme rozprávať o vzdelávaní zamestnancov?“ cez „ale to my nerobíme, to nepatrí medzi naše kompetencie“ až k vymenovaniu príkladov, čo samospráva podporila, iniciovala, či sama zorganizovala v oblasti sociálnej politiky pre seniorov, kultúrnych aktivít pre verejnosť či osvetu v environmentálnej agende / separovaní odpadu. Mohli sme teda konštatovať, že samospráva je aktívna aj v oblasti vzdelávania dospelých, a dokonca všeobecne legislatívne formulované kompetencie jej dávajú príležitosť aktivity rozvíjať a podporovať. V ďalšom kroku sme sa snažili odpovedať aj na to, čo a ako by mohli samosprávy urobiť. Správy z projektu nájdete na našej webovej stránke https://ainova.sk/project/tvorime-modernu-politiku-vzdelavania-dospelych-moved/.