Tvorivo, moderne a digitálne k praxi/OP ĽZ

Názov projektu:
Tvorivo, moderne a digitálne k praxi/OP ĽZ
Meno aktéra:
Škola umeleckého priemyslu Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a svet práce, Umenie a kultúra
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
Umenie, Inovácie
Región:
Nitriansky samosprávny kraj
Lokalita:
Levice
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Mgr. Jitka Pukšová
E-mail:
puksova@gmail.com
Telefón:
421 905495934

Popis projektu

Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce, ale aj zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnanosti a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom mechanizmov na predvídanie zručností, úpravy učebných plánov a vytvárania a rozvoja systémov vzdelávania. Ťažisko realizácie projektu je v zavedení e-learningu do vzdelávacieho procesu odborných predmetov, prehlbovanie odborných kompetencií žiakov SŠ formou mimoškolskej činnosti a zvyšovanie kvality odbornej prípravy žiakov pre potreby trhu práce. Ďalším rozširujúcim cieľom projektu je ďalšie vzdelávanie učiteľov, činnosť pedagogických klubov a prehlbovanie odborných a jazykových kompetencií učiteľov.
Značky