Umelecká hodnota, trivialita, brak a gýč v literárnej, výtvarnej a hudobnej tvorbe pre deti a mládež

Názov projektu:
Umelecká hodnota, trivialita, brak a gýč v literárnej, výtvarnej a hudobnej tvorbe pre deti a mládež
Meno aktéra:
prof. PhDr. Stanislavová Zuzana, CSc. (vedúca projektu VEGA č. 1/0095/18)
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Podpora a rozvoj vysokoškolských študentov
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Jazyk a komunikácia
Úroveň vzdelávania:
Predprimárne vzdelávanie, ZŠ
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
Umenie, Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita)
Región:
celé Slovensko
Lokalita:
Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Obdobie realizácie:
od januára 2018 do marca 2021
Kontaktná osoba:
prof. PhDr. Stanislavová Zuzana, CSc.
E-mail:
zuzana.stanislavova@unipo.sk
Telefón:

Popis projektu

Projekt reaguje na situáciu axiologickej rozkolísanosti aktuálnej tvorby pre deti a mládež, ktorá je extrémne náchylná na fenomény triviality, braku a gýča. Táto situácia vyvoláva potrebu presnejšie vymedziť hodnotové kontúry tvorby pre deti a mládež v štruktúre: umelecká kvalita, triviálna tvorba, estetika braku a estetika gýča. V tom zmysle je projekt orientovaný na analýzu súčasnej literárnej, ilustračnej a hudobnej tvorby pre deti a mládež s cieľom formulovať základné charakteristiky jednotlivých rovín hodnotovej štruktúry literatúry, ilustrácií a hudby pre deti a mládež najmä po roku 1990 a ich funkciu vo vzťahu k mladému adresátovi.

Odkaz realizátorov projektu

Jedným z hlavných výstupov projektu bude kolektívna monografia s názvom Pôvodná slovenská literatúra pre deti a mládež (k)rok za (k)rokom, ktorá bude obsahovať zhodnotenie súčasnej slovenskej literatúry pre deti a mládež, t. j. exaktne pomenuje, čo je umelecká hodnota a čo nie je. Monografia môže slúžiť aj študentom a učiteľom, ktorí chcú pracovať s kvalitným literárnym textom.