Úspešný na trhu práce zvýšením kvality odborného vzdelávania/OP ĽZ

Názov projektu:
Úspešný na trhu práce zvýšením kvality odborného vzdelávania/OP ĽZ
Meno aktéra:
Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
Umenie
Región:
Prešovský samosprávny kraj
Lokalita:
Škola umeleckého priemyslu, Kežmarok
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Ing. Marta Perignáthová
E-mail:
riaditelka@supkk.sk
Telefón:
421 948048242
Web:

Popis projektu

Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnanosti a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom mechanizmov na predvídania zručností, úpravy učebných plánov a vytvárania a rozvoja systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov duálneho vzdelávania a učňovského vzdelávania Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Príbeh spolupráce

Projekt sa z dôvodu dištančného vzdelávania a pandémie COVID - 19 presúva na január 2021.

Značky