Výskum a rozvoj čitateľstva žiakov mladšieho školského veku/VEGA

Názov projektu:
Výskum a rozvoj čitateľstva žiakov mladšieho školského veku/VEGA
Meno aktéra:
PF UMB v Banskej Bystrici
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce, Podpora rozvoja vedy a výskumu
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Spoločenskovedné odbory
Región:
Banskobystrický samosprávny kraj, medzinárodná spolupráca s Poľskom (Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, ) s Českom (Univerzita Palackého v Olomouci)
Lokalita:
Banská Bystrica, Brezno, Detva, Želiezovce, Heľpa...Olomouc, Cieszyn
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.
E-mail:
simoneta.babiakova@umb.sk
Telefón:

Popis projektu

Pedagogická teória i prax považuje čítanie a čitateľskú gramotnosť za predpoklad rozvíjania kľúčových kompetencií. Ide predovšetkým o kompetencie k učeniu sa, ale čoraz častejšie sa v tejto súvislosti spomína aj rozvíjanie emocionálnej stránky žiaka a jeho vzťahu k čítaniu. Čítanie a čitateľstvo v akejkoľvek podobe je podmienkou nielen osobnostného rozvoja jedinca, ale aj predpokladom výchovy generácie tvorivých osobností pre budúcnosť. Projekt sa zameriava na skúmanie čitateľstva u žiakov mladšieho školského veku. Má ambície objaviť príčiny jeho znižovania s rastúcim vekom žiakov, zistiť možnosti stimulácie kognitívnej a receptívno-zážitkovej stránky čitateľstva na primárnom stupni školy a identifikovať indikátory použiteľné pre výskum a včasné diagnostikovanie raného čitateľstva.

Príbeh spolupráce

Spolupráca sa realizovala s českými a poľskými kolegami pri získavaní výskumných dát pre medzinárodné porovnanie výsledkov analogického šetrenia čitateľstva. Skúmali sme mladších žiakov 4. ročníka na Slovensku, v Česku a v Poľsku. Na tieto krajiny sme sústredili našu pozornosť preto, že sa nachádzajú v strednej Európe a definujú sa ako postkomunistické. Mali v období reforiem rovnakú východiskovú situáciu v oblasti vzdelávania. Výsledky ukázali štatisticky významné rozdiely v čitateľstve medzi poľskými, českými a slovenskými žiakmi. Spolupracovali sme s kolegami, ktorých dôverne poznáme z iných výskumných projektov a vedeckých konferencií a ktorých považujeme za významných partnerov.

Odkaz realizátorov projektu

Výsledky nášho výskumu sú publikované v monografii: Babiaková, S., Kasáčová, B. & Cabanová, M. 2020. Čítanie a čitateľstvo slovenských detí. Výskum detského čitateľstva a medzinárodné komparácie. Banská Bystrica: Belianum, Vydavateľstvo UMB v Banskej Bystrici