Vyučovanie psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja – súbor metodických materiálov

Názov projektu:
Vyučovanie psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja – súbor metodických materiálov
Meno aktéra:
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
Partneri:

Slovenská asociácia pre učiteľstvo psychológie (SAUP), Európska federácia asociácií učiteľov psychológie (EFPTA)

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce, Sieťovanie
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty
Úroveň vzdelávania:
ZŠ, SŠ, VŠ
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Spoločenskovedné odbory
Región:
celé Slovensko
Lokalita:
Bratislava
Obdobie realizácie:
2015
Kontaktná osoba:
Lenka Sokolová
E-mail:
sokolova@fedu.uniba.sk
Telefón:

Popis projektu

Psychológia, sociálno-psychologický tréning a predmety osobnostného a sociálneho rozvoja sú pokladané za predmety rozvíjajúce dôležité interpersonálne, intrapersonálne a životné kompetencie. V našom školskom systéme sa však týmto predmetom a ich učiteľom a učiteľkám nedostáva dostatočnej metodickej podpory, ktorá by facilitovala moderné metódy výučby (napr. edukačný portál, digitalizovaný obsah učiva a interaktívne materiály, metodické príručky, doplnkové texty, kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov a učiteľky a pod.). Cieľom projektu bolo poskytnúť učiteľom a učiteľkám psychológie a príbuzných disciplín súbor metodických materiálov, ktoré reflektujú potreby slovenských učiteľov psychológie a súčasne trendy vo výučbe psychológie a príbuzných disciplín (v nadväznosti na realizovaný medzinárodný výskum a spoluprácu).

Príbeh spolupráce

Jedinečným prínosom v tomto projekte pre nás bolo prepájanie slovenských a zahraničných skúseností, sieťovanie učiteľov a učiteliek psychológie na Slovensku a ich postupné prepájanie so zahraničnými kolegami a kolegyňami. Hoci bol projekt ukončený v roku 2015, stále na vtedy vytvorených kontaktoch staviame ďalšiu spoluprácu a ozývajú sa nám ďalší učitelia a učiteľky, ktoré majú o výstupy projektu záujem.