Vzdelávanie k podnikateľstvu pre učiteľov a žiakov SŠ a ZŠ formou zážitkových aktivít

Názov projektu:
Vzdelávanie k podnikateľstvu pre učiteľov a žiakov SŠ a ZŠ formou zážitkových aktivít
Meno aktéra:
Renáta Fogeltonová
Partneri:

odborníci z praxe, podnikatelia

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora inklúzie a vzdelávania znevýhodnených občanov, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Spolupráca medzi rôznymi stupňami vzdelávania
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a svet práce
Úroveň vzdelávania:
ZŠ, SŠ
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho), Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Globálne a hodnotové vzdelávanie, Inovácie
Región:
Žilinský samosprávny kraj
Lokalita:
Žilinský
Obdobie realizácie:
2018, 2019, 2020, v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Renáta Foeltonová
E-mail:
renata.fogeltonova@gmail.com
Telefón:

Popis projektu

Workhsopy zamerané na hľadanie vlastného talentu, tímovej práce, hľadanie a riešenie nápadov kreatívnou formou, vytváranie vlastných biznis modelov a ich realizácia.

Príbeh spolupráce

OZ Cesty k podnikaniu vzniklo ako reflexia učiteľov na doplnenie vzdelávania k zručnostiam pre život a svet práce. Vzdelávací systém nereaguje pružne na exponenciálne zmeny, ktoré sa dejú v oblasti technológií a príprave na povolania budúcnosti. Realizujeme aktívne, zážitkové a kreatívne vzdelávanie na školách, letných táboroch, víkendovkách na témy: osobnostný rozvoj, hľadanie vlastných talentov, komunikácia, sociálne a emočné zručnosti, proaktivita k životu a učeniu, improvizácia, spolupráca, tímové zručnosti, riešenie problémov, realizácia vlastných nápadov, zostavenie biznis modelu a jeho realizácia, líderstvo, kritické myslenie, vyhodnocovanie informácií, experimentovanie. Hľadáme vnútornú motiváciu u detí, mladých ľudí, aby mali chuť rozvíjať sa a nastaviť sa na rast. Je našou ambíciou spolupracovať na tvorbe vzdelávania budúcnosti. Budúcnosť je otvorená vzdelávaniu k týmto zručnostiam na všetkých školách a pre všetky vekové kategórie. Naše zrealizované, aktivity: Camp mladých podnikateľov- týždenné pobytové alebo denné tábory pre deti a mladistvých; konferencia: "Budúcnosť tu a teraz" pre stredné školy, kde technológie a humanita boli hlavnou témou workshopov a prednášok s expertmi z praxe. Pre posilnenie prepojení medzi školami, žiakmi, rodičmi a odborníkmi z praxe sme pravidelne organizovali inšpiratívne stretnutia s názvom Instret. Metódy zamerané na učenie sa z vlastnej aktivity, myšlienkové a pojmové mapy, hranie rolí, osobná swot, smart, vision board, design thinking, riešenie nápadov, vizualizácia nápadov, vývoj produktov, Canvas -podnikateľský model, prezentačné programy Canva, elektronická nástenka, on line aplikácie escape room, flipity, kahoot,word clouds... Výsledkom sú stovky absolventov našich aktivít, pozitívne spätné väzby od detí, študentov, rodičov, pedagógov i odborníkov z podnikateľského, školského prostredia. Sme učiteľky, svoje skúsenosti získané v neformálnom vzdelávaní aplikujeme i na školách, kde pôsobíme. Inšpiráciu získavame v reálnom svete práce, spoluprácou s odborníkmi naprieč rôznymi oblasťami, v zahraničných metodikách, účasťou na konferenciách, seminároch... Samovzdelávame sa už niekoľko rokov. Naše oficiálne vzdelávacie programy pre školy už dlhodobo nekopírujú potreby pre reálny svet. Nástup nových technológií spôsobí zánik mnohých povolaní, zároveň prichádza príležitosť vytvárať nové povolania a možnosti v samozamestnaní. Globálne a lokálne príležitosti vyžadujú pripravenosť žiakov pre komplexné zručnosti: kreativita, spolupráca,kritické myslenie, komunikácia, proaktívny prístup, rozvoj svojich talentov a hľadanie vlastnej cesty, pružnosť, hľadanie a riešenie nápadov, nezávislosť v učení sa, samoregulácia, vytrvalosť, aktívne občianstvo.