Vzdelávanie, ktoré baví

Názov projektu:
Vzdelávanie, ktoré baví
Meno aktéra:
Mgr. Jana Šillerová - Vzdelávanie, ktoré baví
Partneri:

Občianske združenie Ateliér W

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora inklúzie a vzdelávania znevýhodnených občanov, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Jazyk a komunikácia
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Globálne a hodnotové vzdelávanie, Inovácie
Región:
celé Slovensko
Lokalita:
Nitra, Poprad, Jastrabá, Kremnica, Hlohovec, Mošovce, Bratislava, postupne v ďalších lokalitách
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Jana Šillerová
E-mail:
jana.sillerova@gmail.com
Telefón:

Popis projektu

Iniciatívou Vzdelávanie, ktoré baví reflektujeme aktuálne potreby detí zodpovedne k ich budúcnosti. Za kľúčové zručnosti považujeme schopnosť pracovať v tíme, vytvárať a udržiavať zdravé medziľudské vzťahy, pracovať s informáciami, tvorivo sa realizovať a mať radosť zo života. Na podporu týchto kompetencií sme vytvorili nový edukačný prístup k učeniu čítania s porozumením. Realizujeme ho prostredníctvom originálnej autorskej knižky A ako AMÁLKA R ako ROZPRÁVKA. Je všestranne použiteľná pre prvý až tretí ročník základnej školy, má odporúčaciu doložku ministerstva školstva. Deti s ňou môžu radostne a objavne rásť v učení a osobnostnom rozvoji. Každé podľa svojich schopností. S podporou dospelých, pre ktorých verejne tvoríme inšpiratívnu metodiku. Vytvorili sme priestor pre komunikáciu, vzdelávanie a zdieľanie skúseností, ako učiť čítanie s porozumením efektívne, zmysluplne a priateľsky.

Príbeh spolupráce

Na jar 2020, počas prvej vlny koronavírusu a zavretých škôl sme v Nitre organizovali EDUpoint pod gesciou Mesta Nitra. Zažili sme úžasný pocit mobilizácie spolupatričnosti, spolupráce, ochoty podeliť sa o skúsenosti, informovať ostatných. Oslovení lektori webinárov reagovali veľmi ústretovo, záujem učiteľov o inovácie, informácie, ale aj obyčajné ľudské zdieľanie aktuálnej situácie bol veľký. Online vzdelávanie nitrianskeho EDUpointu sme otvorili pre záujemcov z celého Slovenska, učiteľov i rodičov. To, čo vo mne najviac rezonovalo bolo zomknutie sa ľudí v náročnej situácií, empatia, vzájomné sa podporovanie a nádej na zmenu k lepšiemu školstvu a vzdelávaniu. Oslovil ma tvorivý potenciál všetkých aktérov a nový, partnerský rozmer spolupráce zriaďovateľa s vedením škôl.

Odkaz realizátorov projektu

Proaktívne prispievame k čitateľskej gramotnosti. Rozširujeme slovnú zásobu, učíme deti kriticky myslieť, rešpektujúco komunikovať, všímať si význam slov a ich používanie. Do učenia zapájame viacero zmyslov. Pripravujeme nápaditý hudobný album A ako AMÁLKA P ako PESNIČKA. Pesničky trénujú sluchovú pamäť, učía deti pozorne počúvať a spájať hlásky do slabík a slov. Album je nadstavbou šlabikárovej knižky. Poskytuje ďalšie námety na rozvoj vedomostí a životných zručností. Veríme, že náš jedinečný projekt pomôže učiteľom učiť a deťom naučiť sa čítať s porozumením - pre radosť z čítania.