Zábavno-vzdelávacie programy Zariadenia lesnej pedagogiky

Názov projektu:
Zábavno-vzdelávacie programy Zariadenia lesnej pedagogiky
Meno aktéra:
Krásne Sady-servisná a prevádzková, a.s.
Partneri:

n.o. Lesom Svetom

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Človek a príroda, Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb
Úroveň vzdelávania:
Predprimárne vzdelávanie, ZŠ, seniori
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), zábavno-vzdelávacie programy pre externé školské kolektívy a verejnosť
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Prírodovedné odbory, Zdravie a wellbeing
Región:
Prešovský samosprávny kraj
Lokalita:
Mlynica
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Marcela Nováková
E-mail:
marcela.novakova@krasnesady.sk
Telefón:
421 911089062

Popis projektu

V Zariadení lesnej pedagogiky v Krásnych Sadoch Mlynica (ZLP) bolo od šk.r. 2020/21 vytvorené Elokované pracovisko Súkromnej spojenej školy v Poprade pre žiakov 1.-4.ročníka s rozšíreným vyučovaním prvouky a prírodovedy. Náš koncept vzdelávania sa opiera o využívanie a zapájanie okolitého prírodného prostredia do výučby a prepájanie teoretických poznatkov v čo najväčšej miere s reálnym životom a praktickými zručnosťami. Prírodné prostredie a jeho danosti sa využívajú nielen pri výučbe týchto dvoch predmetov, ale aj ostatných predmetov školského kurikula. V tomto modeli vzdelávania prepájame environmentálnu výchovu, pohyb, umenie a kultúru so všetkými predmetmi tak, aby sme cez podnetné zážitky formovali celistvého človeka. Deti absolvujú vyučovací proces vonku, v prírode, vždy ak to umožňuje téma preberaného učiva a tiež poveternostné podmienky. V autentickom prostredí prírody, v exteriéri elokovaného pracoviska, majú žiaci vytvorené tzv. externé triedy, kde sa realizuje vyučovanie. Triedy v interiéri zariadenia sú vizuálne a tematicky prispôsobené jednotlivým oblastiam vzdelávania. Žiaci sa vzdelávajú vo vekovo zmiešanom kolektíve, podľa obsahu a rozsahu preberaného učiva však pedagóg volí aj vyučovanie podľa ročníkov. Našou druhou oblasťou, ktorou sa zaoberáme v ZLP sú zábavno-vzdelávacie programy pre školské kolektívy a verejnosť. Zmyslom environmentálnych programov je obohatiť vzdelávanie na všetkých stupňoch škôl o ekologický charakter. Tieto programy prepájajú viaceré vzdelávacie oblasti. Venujeme sa danej téme v súvislostiach, naprieč rôznymi predmetmi. Témy sú vypracované na základe vzdelávacích štandardov jednotlivých predmetov, ktoré vymedzuje Inovovaný Štátny vzdelávací program ISCED 1 a ISCED 2. Žiakom základných škôl ponúkame školské výlety zábavno-vzdelávacieho charakteru. Pri našich výletoch nezostávame iba pri rozprávaní, ale žiakov priamo zapájame do všetkého, obliekame ich do tzv. „kabáta odborníka“, čím sa stávajú aktívnymi a zážitky z výletu si priamo vytvárajú sami.