Zavretá škola

Názov projektu:
Zavretá škola
Meno aktéra:
stály aj flexibilný tím, za inklucity Lucia Rosáková, Miroslav Sopko,...
Partneri:

Zuzana Suchová, NDS, Centrum inkluzívneho vzdelávania (podpora vzniku)

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Podpora inklúzie a vzdelávania znevýhodnených občanov, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Spolupráca medzi rôznymi stupňami vzdelávania, Digitalizácia, Riešenie krízovej situácie počas pandémie Covid 19, Sieťovanie, Rozvoj tematického vzdelávania (ITV - integrované tematické vzdelávanie)
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Človek a príroda, Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb
Úroveň vzdelávania:
Predprimárne vzdelávanie, ZŠ, SŠ, CŽV
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho), Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces), domáce a dištančné vzdelávanie
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Zdravie a wellbeing, Globálne a hodnotové vzdelávanie, Inovácie
Región:
celé Slovensko
Lokalita:
celé Slovensko
Obdobie realizácie:
2020, v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Lucia Rosáková, Miroslav Sopko
E-mail:
inklucity@gmail.com
Telefón:
421 904558536

Popis projektu

Cieľom FB skupiny je vzájomná podpora, komunikácia, peer – poradenstvo, informovanie, zdleľanie vzdelávacích materiálov všetkých typov pre školákov, rodičov aj pedagógov, rodičov a učiteľov, ktorí náhle zostali doma, lebo školy boli zavreté. Materiály musia byť dostupné všetkým zdarma. Ku skupine sme vytvorili aj webovú platformu, ktorá slúži na jednoduché vyhľadávanie a vkladanie materálov.