Zvýšenie kvalifikácie a rozvoj pracovných zručností prostredníctvom realizácie vzdelávacích aktivít v oblasti gastronómie

Názov projektu:
Zvýšenie kvalifikácie a rozvoj pracovných zručností prostredníctvom realizácie vzdelávacích aktivít v oblasti gastronómie
Meno aktéra:
SOŠ gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov 3, Prešov
Partneri:

VÚC Námestie mieru 3, Prešov

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora inklúzie a vzdelávania znevýhodnených občanov, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Riešenie krízovej situácie počas pandémie Covid 19
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a svet práce
Úroveň vzdelávania:
CŽV
Forma vzdelávania:
Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces), Akreditované/inak certifikované vzdelávanie
Kľúčové slová:
Inovácie
Región:
Prešovský samosprávny kraj
Lokalita:
SOŠ gastronómie a služieb, Prešov
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Ing. Zuzana Sarnecká
E-mail:
riaditel@sosoas-po.vucpo.sk
Telefón:

Popis projektu

Obsahom projektu je príprava inštruktážnej príručky pre kurz kuchár, barman, barista, somelier, pekár cukrár, mäsiar. Inštruktážne príručky budú určené pre budúce vzdelávacie aktivity, ktoré plánujeme realizovať po ukončení kurzov v rozsahu 300 strán formátu A4. Technické vybavenie týchto kurzov bude zabezpečené cez verejného obstarávanie na tento projekt. Zapojíme 10 frekventantov z verejnosti na každý odbor.
Značky