Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na SOŠ techniky a služieb

Názov projektu:
Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na SOŠ techniky a služieb
Meno aktéra:
SOŠ techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Digitalizácia
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a príroda, Jazyk a komunikácia, Ekonomické vzdelávanie, Matematika a práca s informáciami
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Prírodovedné odbory, Spoločenskovedné odbory, Inovácie
Región:
Nitriansky samosprávny kraj
Lokalita:
Topoľčany
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Ing. Zuzana Selecká
E-mail:
souto@nextra.sk
Telefón:
421 385321256

Popis projektu

Cieľovou skupinou projektu sú žiaci žiadateľa vrátane žiakov so ŠVVP, ale aj pedagogickí a odborní zamestnanci žiadateľa, prostredníctvom ktorých ďalšieho vzdelávania sa prepojí teoretický proces odborného vzdelávania a prípravy s praktickými potrebami prípravy žiakov na trh práce. Projekt bude realizovaný na základe identifikovanej potreby vyplývajúcej z výsledkov žiakov v oblasti matematickej, finančnej, prírodovednej a čitateľskej gramotnosti a jazykových a IKT zručností, ako aj vlastnej skúsenosti žiadateľa. Hlavná aktivita je realizovaná formou: 1) extra hodín, 2) mimoškolskej činnosti, 3) pedagogických klubov a 4) vzdelávania pedagogického a odborného personálu žiadateľa. Projekt je koncepčne v súlade s globálnym cieľom Operačného programu Ľudské zdroje, a to konkrétne s prioritnou osou „Vzdelávanie“ a napĺňa zámery Investičnej priority 1.2 „Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnanosti a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom mechanizmov na predvídania zručností, úpravy učebných plánov a vytvárania a rozvoja systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov duálneho vzdelávania a učňovského vzdelávania“ a špecifického cieľa 1.2.1 „Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce“. Realizáciou projektu dôjde k naplneniu merateľného ukazovateľa projektu: 182 žiakov stredných škôl zapojených do aktivít podporených z OP ĽZ zameraných na podporu praktického vyučovania vrátane aktivít zameraných na podporu zavádzania prvkov systému duálneho vzdelávania.

Príbeh spolupráce

Momentálne náš projekt len začína a nemôžeme v dôsledku pandémie COVID-19 zatiaľ realizovať všetky aktivity. Hodnotiť projekt budeme môcť až po realizácii viacerých aktivít.

Odkaz realizátorov projektu

Dúfame, že sa nám podarí všetky naplánované aktivity úspešne zrealizovať napriek problémom súvisiacim s mimoriadnym prerušením vyučovania a tiež veľmi zdĺhavou realizáciou verejného obstarávania prostredníctvom ÚNSK.