Zvýšením kvality odborného vzdelávania zlepšujeme zručnosti pre prax

Názov projektu:
Zvýšením kvality odborného vzdelávania zlepšujeme zručnosti pre prax
Meno aktéra:
SOŠ polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova 39, 059 21 Svit
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a svet práce, Jazyk a komunikácia, odborné kompetencie
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita)
Región:
Prešovský samosprávny kraj
Lokalita:
SOŠ polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova 39, 059 21 Svit
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
PaedDr. Miriam Sterczová
E-mail:
miriam.sterczova@gmail.com
Telefón:

Popis projektu

Zlepšovanie odborných kompetencií žiakov a pedagógov v oblasti odborného vzdelávania v rámci extra hodín, krúžkov a padagogických klubov. Aktivity sú zamerané tiež na zlepšenie finančnej a čitateľskej gramotnosti. Od septembra 2020 pracuje 8 pedagogických klubov. Pripravené sú pre žiakov 3 krúžky, ktoré ale nemôžeme v súčasnej situácii realizovať. Do RUP je začlenených 29 extra hodín v odboroch Biotechnológia a farmakológia, Textilná výroba, Komerčný pracovník v doprave, Mechanik opravár, a Krajčírka.