Zvyšovanie kvality vzdelávania na Gymnáziu v Lipanoch

Názov projektu:
Zvyšovanie kvality vzdelávania na Gymnáziu v Lipanoch
Meno aktéra:
Gymnázium Lipany
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Spolupráca medzi rôznymi stupňami vzdelávania, Digitalizácia, Vzdelávacia politika
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a spoločnosť, Človek a príroda, Jazyk a komunikácia
Úroveň vzdelávania:
ZŠ, SŠ
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho), Akreditované/inak certifikované vzdelávanie
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Prírodovedné odbory, Spoločenskovedné odbory, Inovácie
Región:
Prešovský samosprávny kraj
Lokalita:
Gymnázium Lipany
Obdobie realizácie:
2020
Kontaktná osoba:
Ing. Eva Lazoríková
E-mail:
skola@gymlipany.edu.sk
Telefón:

Popis projektu

Konkrétnym cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov v menej rozvinutých regiónoch. Projekt je spolufinancovaný z: Európskeho sociálneho fondu.