Zvyšovanie kvality vzdelávania na Hotelovej akadémií Jána Andraščíka v Bardejove

Názov projektu:
Zvyšovanie kvality vzdelávania na Hotelovej akadémií Jána Andraščíka v Bardejove
Meno aktéra:
Ing. Helena Ferková, Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Bardejov
Partneri:

Ministerstvo práce sociálnych veci a rodiny SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy)
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a spoločnosť, Človek a svet práce
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita)
Región:
Prešovský samosprávny kraj
Lokalita:
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka Bardejov
Obdobie realizácie:
od februára 2021 do júla 2023
Kontaktná osoba:
Ing. Helena Ferková
E-mail:
helena.ferkova@gmail.com
Telefón:
421 948314243
Web:

Popis projektu

Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce. Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy a uľahčovanie prechodu od vzdelávania a prípravy na trh práce, a to aj prostredníctvom mechanizmov na predvídanie zručností vzdelávania na pracovisku vrátane systémov duálneho vzdelávania a učňovského vzdelávania.