Amalky – program včasnej intervencie v domácom prostredí

Názov projektu:
Amalky – program včasnej intervencie v domácom prostredí
Meno aktéra:
Detstvo deťom Dobšiná
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Vzdelávacia politika, podpora komplexného rozvoja detí od narodenia; vzdelávanie mamičiek
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Človek a príroda, Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb
Úroveň vzdelávania:
Predprimárne vzdelávanie, včasná intervencia vo veku detí 0 - 3 roky
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho), Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces)
Kľúčové slová:
vzdelávanie v rannom veku, rozvíjanie čiastkových funkcií
Región:
Košický samosprávny kraj
Lokalita:
Dobšiná
Obdobie realizácie:
2017, 2018, 2019, 2020, v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Eleonóra Liptáková
E-mail:
detstvodetom@gmail.com
Telefón:

Popis projektu

Aktivity zamerané na včasnú intervenciu u detí z prostredia generačnej chudoby – program peer to peer – aktivity realizované Amalkami – matkami priamo z miestnej rómskej komunity, rovesníčkami ďalších mamičiek; aktivity za účasti mamičiek smerujúce ku komplexnému rozvíjaniu chudobných rómskych detí od narodenia tak, aby neskôr prospievali v škola a boli úspešné v živote. Aktivity prebiehajú v domácom prostredí rodín, s využitím bežne dostupných rozvíjajúcich hračiek a Montessori aktivít, ktoré dokážu mamičky s deťmi realizovať doma za pomoci jednoduchých pomôcok, ktoré si spolu s deťmi dokážu doma pripraviť.