Deti nepočkajú!

Názov projektu:
Deti nepočkajú!
Meno aktéra:
LIPANA, n.o.
Partneri:

Spolok Slovákov žijúcich na Islande – SKIS – Félag slóvakíska á Íslandi

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora inklúzie a vzdelávania znevýhodnených občanov, Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce, Podpora rozvoja vedy a výskumu, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Spolupráca medzi rôznymi stupňami vzdelávania, Riadenie a manažment škôl, Digitalizácia, Príprava a rozvoj vysokoškolských zamestnancov (vrátane doktorandov), Podpora a rozvoj vysokoškolských študentov, Riešenie krízovej situácie počas pandémie Covid 19, Financovanie vzdelávania, Vzdelávacia politika, Sieťovanie, Rozvoj tematického vzdelávania (ITV - integrované tematické vzdelávanie)
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Človek a príroda, Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb
Úroveň vzdelávania:
Predprimárne vzdelávanie, ZŠ, SŠ, VŠ, CŽV
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho), Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces), Akreditované/inak certifikované vzdelávanie
Kľúčové slová:
STEM (veda, technológie, technika a matematika), Umenie, Výskum a vývoj (R&D), Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Prírodovedné odbory, Spoločenskovedné odbory, Zdravie a wellbeing, Globálne a hodnotové vzdelávanie, Inovácie
Región:
Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj
Lokalita:
celé Slovensko
Obdobie realizácie:
2019, 2020, v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Daniela Čorbová
E-mail:
info@detinepockaju.sk
Telefón:
421 904336079

Popis projektu

Cieľom projektu „Deti nepočkajú!“ je partnerský dialóg všetkých aktérov vo vzdelávaní v záujme detí, s úmyslom nachádzať spoločnou konštruktívnou diskusiou dobré legislatívne i nelegislatívne riešenia v oblasti vzdelávania. Projekt podporuje uskutočnenie konkrétnych krokov pre pozitívnu zmenu vo vzdelávaní na Slovensku a proaktívny prístup všetkých zainteresovaných aktérov v zmysle sloganu „Kvalitnú školu tvoríme spolu“. V záujme naplnenia cieľa projektu podporujeme spoluprácu aktérov vo vzdelávaní, analyzujeme strategicky dôležité materiály, legislatívu a proaktívne školy, inšpirujeme sa v zahraničí a informujeme širokú i odbornú verejnosť prostredníctvom konferencií a médií. Naším spoločným cieľom je dosiahnuť, aby sa deti a ostatní učiaci sa vzdelávali o živote, zo života a pre život. Dlhodobo udržateľným výstupom projektu je Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní. Partnerom projektu je Spolok Slovákov žijúcich na Islande (SKIS – Félag slóvakíska á Íslandi), ktorý pôsobí aj v oblasti vzdelávania. Projekt Deti nepočkajú! je podporený z programu ACF Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021.Správcom programu je nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Príbeh spolupráce

Projekt je postavený na spolupráci už od vzniku jeho myšlienky v rámci iniciatívy Kvalitné školstvo. Vtedy došlo k prvému prepojeniu zástupcov rodičov, neziskového sektora, akademickej pôdy, proaktívnych škôl a podporovateľov kvalitného vzdelávania na Slovensku i v zahraničí (Fínsko). Dôvodom bola obhajoba slobody škôl overovať nové metódy a formy vzdelávania v rámci tzv. experimentálneho overovania na školách v legislatíve SR. Následne v rámci obhajoby verejného záujmu v ďalších oblastiach slovenského školstva (určovanie najvyššieho počtu žiakov prvých ročníkov stredných škôl, zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch, povinná predškolská dochádzka a pod.) došlo k rozšíreniu spolupráce s ďalšími aktérmi – osobnosťami, organizáciami, iniciatívami a projektmi a vytvoreniu nadnárodných partnerstiev (Island, ČR). To všetko napokon viedlo k myšlienke vytvoriť na princípe partnerskej spolupráce apolitickú Stálu konferenciu aktérov vo vzdelávaní „od jaslí po vedu“ ako platformu pre dialóg s volenými zástupcami a orgánmi verejnej správy na základe dát a príkladov dobrej praxe.

Odkaz realizátorov projektu

Uvedomujeme si komplexnosť problematiky vzdelávania a potrebu zapojenia rôznorodých aktérov do dialógu o podobe vzdelávacieho systému na Slovensku a následnej realizácie konkrétnych krokov. Preto prizývame do spolupráce všetkých, ktorým záleží na budúcnosti Slovenska – zástupcov žiakov stredných škôl, študentov vysokých škôl, rodičov, učiteľov, odborných zamestnancov, riaditeľov, zriaďovateľov, univerzity, vedcov, neziskové organizácie, firmy a podporovateľov kvalitného vzdelávania na Slovensku- vo všetkých 8 regiónoch SR. Zapojiť sa môžu prostredníctvom kontaktného formulára na stránke www.skavslovensko.sk.