Edulienka

Názov projektu:
Edulienka
Meno aktéra:
Mirka a Richard Kiripolski
Partneri:

Orange

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora inklúzie a vzdelávania znevýhodnených občanov, Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce, Podpora rozvoja vedy a výskumu, Spolupráca medzi rôznymi stupňami vzdelávania, Digitalizácia, Podpora a rozvoj vysokoškolských študentov, Riešenie krízovej situácie počas pandémie Covid 19, Financovanie vzdelávania, Vzdelávacia politika, Sieťovanie, Rozvoj tematického vzdelávania (ITV - integrované tematické vzdelávanie)
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Človek a príroda, Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho), Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces)
Kľúčové slová:
STEM (veda, technológie, technika a matematika), Umenie, Výskum a vývoj (R&D), Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Prírodovedné odbory, Spoločenskovedné odbory, Zdravie a wellbeing, Globálne a hodnotové vzdelávanie, Inovácie
Región:
Bratislavský samosprávny kraj
Lokalita:
Bratislava
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Mirka Kiripolska
E-mail:
kiripolska@edulienka.sk
Telefón:
Web:

Popis projektu

OZ vytvára prostredie pre zmenu postoja ku vzdelávaniu detí medzi 7.- 15. rokom. Zriadovateľom je SZŠ Edulienka.

Príbeh spolupráce

Vytvárame priestor a príklady spolupráce s inštitúciami mimo vzdelávania.

Odkaz realizátorov projektu

Sme otvorení spolupráci v rámci všetkých sektorov.