Erasmus + G.E.M.S 2017-1-SK01-KA101-035206

Názov projektu:
Erasmus + G.E.M.S 2017-1-SK01-KA101-035206
Meno aktéra:
Gymnázium Andreja Vrábla Levice
Partneri:

SHIPCON LIMASSOL LIMITED,Cyprus
TA Group,Lotyšsko
KOZGAZDASAGI POLITECHNIKUM ALTERNATIV GIMNAZIUM,Maďarsko
The Lake School of English Oxford Limited,UK
Richard Language College Limited,UK
EUROPASS SRL,Taliansko
Liceo Statale Carlo Porta, Taliansko
Gymnazium a Jazykova skola s pravem statni jazykove zkousky Zlin,ČR

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Človek a príroda, Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra
Úroveň vzdelávania:
ZŠ, SŠ
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces)
Kľúčové slová:
STEM (veda, technológie, technika a matematika), Umenie, Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Prírodovedné odbory, Spoločenskovedné odbory
Región:
Nitriansky samosprávny kraj
Lokalita:
Levice
Obdobie realizácie:
2019
Kontaktná osoba:
Vivien Bieliková
E-mail:
bielikova@gav.sk
Telefón:

Popis projektu

Projekt GEMS z angl. drahokamy bol zameraný na mobilitu učiteľov prostredníctvom špecifických kurzov a hospitácií v zahraničí . Zaujímavým faktorom tohto projektu bola účasť 27 učiteľov počas 18 mesačného trvania projektu v 12 rôznych predmetoch. V každom predmete bolo iný cieľ, konkrétna metodika prostredníctvom ktorej si daný učiteľ zvýšil profesijnú orientáciu a obohatil svoje zručnosti a vedomosti v predmete. Za zmienku stojí určite implementácia Hejného metódy v matematike, kde sme zbierali skúsenosti na súkromnej ZŠ v Prahe, metóda CLIL v hudobnej a výtvarnej výchove, špecifický kurz v oblasti manažmentu medzinárodných projektov, kurzy v oblasti inovatívnych metód v anglickom jazyku, ale aj hospitácie v ruskom, nemeckom jazyku atď.

Príbeh spolupráce

Tento projekt zameraný na vzdelávanie pedagogických pracovníkov bol jedinečný čo do rozsahu, nakoľko viac ako polovica učiteľského zboru sa zúčastnila a zvýšila si odbornosť a profiláciu v jednotlivých predmetoch, pre 99% účastníkov to bola vôbec prvá mobilita a skúsenosť tohto druhu v živote, po návrate to bola obrovská zmena v ich vnímaní, náhľade na vzdelávací proces.Všetky poznatky, nové metodiky sme zaznamenali do nášho interného softvéru - Moodlu, kde majú prístup k týmto materiálom všetcia vyučujúci. Výsledkom projektu bola hlavne zmena, nabratie skúseností a ich aplikovanie do vyučovacieho procesu. Pravidelnou súčasťou našich porád sa stala disseminácia výsledkov mobilít, kde jednotliví účastníci referovali a prezentovali svoje poznatky, veľmi inšpirujúce a obohacujúce .

Odkaz realizátorov projektu

Každej škole odporúčame skúsenosť so vzdelávaním prostredníctvom ERASMUS+