Európska Integrovaná škola

Názov projektu:
Európska Integrovaná škola
Meno aktéra:
JUDr. Ing. Jozef Konkoly / Obec Kechnec
Partneri:

Spoločnosti v Priemyselnej zóne Kechnec

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce, Podpora rozvoja vedy a výskumu, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Spolupráca medzi rôznymi stupňami vzdelávania, Riadenie a manažment škôl, Digitalizácia, Riešenie krízovej situácie počas pandémie Covid 19, Financovanie vzdelávania, Vzdelávacia politika, Sieťovanie, Rozvoj tematického vzdelávania (ITV - integrované tematické vzdelávanie)
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Človek a príroda, Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb, Technická zručnosť
Úroveň vzdelávania:
Predprimárne vzdelávanie, ZŠ, SŠ, VŠ
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho), Akreditované/inak certifikované vzdelávanie
Kľúčové slová:
STEM (veda, technológie, technika a matematika), Umenie, Výskum a vývoj (R&D), Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Prírodovedné odbory, Spoločenskovedné odbory, Zdravie a wellbeing, Globálne a hodnotové vzdelávanie, Inovácie
Región:
Košický samosprávny kraj, Obec Kechnec - miestna územná spolupráca
Lokalita:
Obec Kechnec
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
JUDr. Ing. Jozef Konkoly
E-mail:
starosta@kechnec.sk
Telefón:

Popis projektu

Projekt má za cieľ vytvoriť Európsku integrovanú školu (EIŠ). Cieľom EIŠ bude jednak poskytovanie kompletného vzdelania v rozsahu od materskej školy po vysokú školu a zároveň poskytovať kurzy ďalšieho vzdelávanie pre podniky v priemyselnom parku a jednotlivcov. Predstavitelia obce Kechnec preto prišli s návrhom zriadiť v Kechneci jedinečnú Európsku integrovanú školu. Jej jedinečnosť by mala stáť na viacerých faktoroch. V prvom rade je tu možnosť úzko spolupracovať so spoločnosťami, ktoré sídlia v priemyselnej zóne. Nová vzdelávacia inštitúcia by zároveň mala zahŕňať všetky stupne vzdelávania vrátane ďalšieho vzdelávania, jej výučba má mať prevažne praktický charakter, má zavádzať inovatívne učebné odbory a umožniť absolvovať výučbu v cudzích jazykoch. Na tento účel bol vypracovaný ambiciózny stavebný projekt školskej budovy, ktorá by po dokončení mala obsahovať okrem učební a laboratórií aj ďalšie sociálne a iné služby, ktoré majú potenciál zvýšiť príťažlivosť školy pre kvalitných žiakov a pedagógov: bazén, saunu, kuchyňu s jedálňou, telocvičňu a ďalšie športoviská, materskú školu, knižnicu, počítačovú miestnosť, internát pre žiakov a študentov, lekársku ambulanciu a centrálne parkovisko. Bude využité postupné nabiehanie jednotlivých úrovní EIŠ. V prvej fáze sa spustí ZŠ, SŠ a ďalšie vzdelávanie. Základná škola otvorí niekoľko ročníkov podľa aktuálnej vekovej štruktúry obyvateľov obce Kechnec a širokého okolia vrátane cezhraničnej obce. Stredná škola sa spustí otvorením prvého ročníka. Ďalšie vzdelávanie bude v prvej fáze zamerané hlavne na podniky priemyselného parku. Po rozbehnutí projektu dôjde k otvoreniu všetkých ročníkov ZŠ aj SŠ a rozšíreniu ponuky ďalšieho vzdelávania aj na kurzy pre jednotlivcov. Školský systém má zabezpečiť plne kvalifikované kádre do výrobného procesu v priemyselnej zóne. V ďalšej fáze sa k EIŠ pripojí MŠ – v súčasnosti existujú dve varianty. Buď vznikne nová MŠ alebo sa využije existujúca MŠ. Postupne dôjde tiež k pripojeniu detašovanej vysokej školy k EIŠ. Tu taktiež existujú zatiaľ dve varianty s možnosťou vytvorenia podmienok pre zahraničných a domácich študentov v rámci detašovaného pracoviska TUKE v Košiciach, strojníckej, elektrotechnickej fakulty. V krátkodobom horizonte (do 2 rokov) sa budeme sústrediť na zrealizovanie týchto štyroch aktivít: – Získanie NFP na vzdelávanie (priebežne podľa aktuálnych výziev) – Postupná výstavba budovy – žiadosť o úvery a pôžičky V dlhodobom horizonte je cieľom vybudovať plne funkčnú Európsku integrovanú školu, ktorá bude: – úzko spolupracovať so spoločnosťami, ktoré sídlia v priemyselnej zóne a budú sa spolupodieľať na vyučovacom procese teoretickej a praktickej časti výučby – zahŕňať všetky stupne vzdelávania vrátane ďalšieho vzdelávania – zavádzať inovatívne učebné odbory – umožňovať absolvovanie výučby v cudzom jazyku – mať formu výučby prevažne praktického charakteru K dlhodobým cieľom projektu presahujúcim predložený podnikateľský plán patrí pripojenie VŠ do EIŠ. Toto pripojenie nie je súčasťou finančných plánov, avšak pokiaľ bude v rámci projektu naakumulovaná dostatočná kapacita ľudských a finančných zdrojov, tak sa môže spustenie aktivít naplánovaných na dlhodobý horizont urýchliť . Hlavnými prínosmi produktov pre konečného užívateľa: – príprava odborne spôsobilých osôb (duálne vzdelávanie) – Skvalitnenie vzdelávania – Praktický charakter výučby – Zavádzanie inovatívnych učebných oborov – Možné absolvovanie výučby v cudzom jazyku – Úzka spolupráca so spoločnosťami sídliacimi v priemyselnej zóne

Príbeh spolupráce

Projekt bol spracovaný obcou Kechnec vrátane majetkovoprávneho vysporiadania územia. Autorom projektu je starosta obce JUDr. Ing. Jozef Konkoly. Na projekte pracujeme už viac než 15 rokov. Narážame však na charakterové črty ako neochota a kladenie umelých prekážok proti tomu, aby sa vzdelávanie spustilo na rôznych úrovniach, i keď slušný a vzdelaný človek by mal vedieť, že školský systém patrí do prostredia, kde sú na to vytvorené podmienky. U nás v obci Kechnec je najlepšie fungujúca priemyselná zóna, ktorá má 332 hektárov a pracuje tam denne 3500 pracovníkov priamo a nepriamo sa to dotýka odhadom ďalších 10.000 pracovných miest, ktoré sú napojené svojim výrobným programom na priemyselnú zónu. Teda jedná sa o 13.500 ľudí. Priemyselná zóna má potenciál rozširovania (čo sa ja sústavne deje) o ďalších nových 15.000 pracovných miest. Je to kolos, ktorý sa nedá zastaviť. Múdry a vzdelaný človek by mal vedieť, že kechnecký model už dávno mal zabezpečovať výučbu so zreteľom na svetové trendy a vedecko-technické napredovanie výrobných procesov. S prípravou schopných, vzdelaných pracovných síl je nevyhnutne potrebné začať už od materskej a základnej školy až po strednú odbornú školu a gymnázium s viacjazyčnou pripravenosťou a dostatočnými technickými zručnosťami. Je nevyhnutné aj spolupodieľanie výrobných závodov na vyučovacom procese, aby deti boli učené a pripravované na reálny život s reálnymi vedomosťami, aby sa vedeli uplatniť v živote. Celospoločenské riešenie školského systému zlyhalo. Máme určité „hybridné“ tipy vyučovacieho procesu, ale sú ojedinelé. Táto oblasť nie je systematická a komplexne riešená. Náš projekt: Európska integrovaná škola, bol predložený a odkomunikovaný v európskej centrále na úrovni sekretára pre európske integrované školy (teraz už nebohého) pána Kivinena, ktorý sa do úplných detailov oboznámil s predmetným projektom s povestným konštatovaním že: „Na tento projekt čakala Európska únia. Konečne sa zrodil taký projekt, ktorý je potrebné budovať všade v Európe“. Neboli to formálne vyhlásenia teraz žiaľ už nebohého sekretára p. Kivinena, pretože zvolal do obce Kechnec pracovnú poradu so všetkými zainteresovanými úradmi a inštitúciami Ministerstva školstva SR, vrátane čelných predstaviteľov jednotlivých výrobných závodov, ktorí deklarovali plnú podporu takého projektu (viď články v obecných novinách: http://kechnec.sk/storage/app/uploads/public/5fd/c8a/86a/5fdc8a86a3587713838783.pdf ). P. Kivinen mal vo svojom tíme čelných predstaviteľov školského systému aj z Fínska. Štyri dni sa rokovalo, nasľubovali sa hory-doly z úrovne zainteresovaných predstaviteľov nášho štátu. A výsledok? Aspoň to, že obec Kechnec vybudovala na vlastné náklady postupne Materskú školu, Základnú školu ročníky 1-4 a následne ročníky 1-9 bez toho, aby štát spolupôsobil na investíciách. K dnešnému dňu máme 48 detí v MŠ a 150 detí v ZŠ.