Festival vedy a techniky AMAVET

Názov projektu:
Festival vedy a techniky AMAVET
Meno aktéra:
Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET)
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce, Podpora rozvoja vedy a výskumu
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Úroveň vzdelávania:
ZŠ, SŠ
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
STEM (veda, technológie, technika a matematika), Výskum a vývoj (R&D), Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Prírodovedné odbory, Spoločenskovedné odbory, Inovácie
Región:
celé Slovensko
Lokalita:
Bratislava, Partizánske, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice
Obdobie realizácie:
do roku 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Kontaktná osoba:
Dávid Richter
E-mail:
richter@amavet.sk
Telefón:
421 948345177

Popis projektu

Festival vedy a techniky AMAVET je celoštátna súťažná prehliadka vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju výskumno-vedeckú činnosť pomocou panelovej prezentácie. Ich projekty hodnotí komisia zložená z odborníkov z radov vedcov a vysokoškolských pedagógov. Cieľom je už 23 rokov rozvíjať u mladých ľudí tvorivého ducha v rámci rozvoja vedy a techniky na Slovensku, vytvoriť kontinuitu vzdelávacieho procesu stredných a vysokých škôl, orientovaného na potreby praxe a zvýšiť kvalitu vzťahov medzi pedagogickými, vedeckými pracovníkmi a študentami s cieľom podpory ich autority v spoločnosti.