Mediálna gramotnosť

Názov projektu:
Mediálna gramotnosť
Meno aktéra:
Asociácia waldorfských škôl a škôlok
Partneri:

Európska rada pre školy waldorfské a školy Rudolfa Steinera, Medzinárodná asociácia pre waldorfskú pedagogiku v krajinách strednej a východnej Európy

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Spolupráca medzi rôznymi stupňami vzdelávania, Digitalizácia, Sieťovanie
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Jazyk a komunikácia, Zdravie a pohyb
Úroveň vzdelávania:
Predprimárne vzdelávanie, ZŠ
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces)
Kľúčové slová:
STEM (veda, technológie, technika a matematika), Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Prírodovedné odbory, Spoločenskovedné odbory, Zdravie a wellbeing, Globálne a hodnotové vzdelávanie, Inovácie
Región:
Bratislavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj
Lokalita:
Bratislava, Senec, Nové Zámky, Košice
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Slavomír Lichvár
E-mail:
asociacia@iwaldorf.sk
Telefón:

Popis projektu

Práca na pedagogicky podloženom učebnom pláne pre digitálnu kompetenciu. Mediálnu gramotnosť je možné dosiahnuť len vtedy, ak zohľadňujeme vekové špecifiká detí, nie len samotné informatické obsahy.

Príbeh spolupráce

Zistil som, že na pôde Europarlamentu sú ľudia, ktorí sú schopní prijímať podnety z praxe. Teda, že politika na najvyššej európskej úrovni nie je len o lobingu a záujmových skupinách, ako sa to javí byť na Slovensku.

Odkaz realizátorov projektu

Dištančné vzdelávanie v dlhodobom rámci nemá potenciál prispievať k rozvoju základných zručností žiakov - či už praktických alebo digitálnych. Ide o nástroj poškodenia osobnostných kvalít s trvalými následkami.