Microsoft vo vzdelávaní – Vzdelávame pre budúcnosť

Názov projektu:
Microsoft vo vzdelávaní – Vzdelávame pre budúcnosť
Meno aktéra:
Microsoft
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora inklúzie a vzdelávania znevýhodnených občanov, Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce, Podpora rozvoja vedy a výskumu, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Spolupráca medzi rôznymi stupňami vzdelávania, Riadenie a manažment škôl, Digitalizácia, Príprava a rozvoj vysokoškolských zamestnancov (vrátane doktorandov), Podpora a rozvoj vysokoškolských študentov, Riešenie krízovej situácie počas pandémie Covid 19, Vzdelávacia politika, Sieťovanie, Rozvoj tematického vzdelávania (ITV - integrované tematické vzdelávanie)
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Úroveň vzdelávania:
Predprimárne vzdelávanie, ZŠ, SŠ, VŠ, CŽV
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho), Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces), Akreditované/inak certifikované vzdelávanie
Kľúčové slová:
STEM (veda, technológie, technika a matematika), Výskum a vývoj (R&D), Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Prírodovedné odbory, Spoločenskovedné odbory, Globálne a hodnotové vzdelávanie, Inovácie
Región:
celé Slovensko
Lokalita:
celé Slovensko
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Zuzana Molčanová
E-mail:
zuzana.molcanova@microsoft.com
Telefón:

Popis projektu

Spoločnosť Microsoft sa venuje rozvoju materských, základných, stredných aj vysokých škôl na Slovensku. Pomáha učiteľom a študentom prinášať najnovšie technológie do vzdelávacieho procesu a je partnerom pre všetkých, ktorí chcú svoju školu/inštitúciu digitálne transformovať.