Modernizácia odborného vzdelávania na SOŠ technickej vo Vrábľoch

Názov projektu:
Modernizácia odborného vzdelávania na SOŠ technickej vo Vrábľoch
Meno aktéra:
SOŠ technická , Ul. 1.mája 500, Vráble
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora inklúzie a vzdelávania znevýhodnených občanov, Digitalizácia
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a svet práce, praktická príprava, odborný výcvik
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
STEM (veda, technológie, technika a matematika), Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Prírodovedné odbory
Región:
Nitriansky samosprávny kraj
Lokalita:
Vráble
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Ing. Ján Jamrich riaditeľ
E-mail:
riaditel@sost-vrable.sk
Telefón:

Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality praktického vyučovania v SOŠ technickej . Tento cieľ chceme dosiahnuť realizáciou dvoch hlavných aktivít: 1. Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia učební praktického vyučovania v SOŠT, ktorého predmetom je vybavenie, učební a dielní praktického vyučovania modernými, technickými zariadeniami, súvisiacou IKT technikou a príslušným nábytkovým vybavením. 2. Stavebné úpravy učební praktického vyučovania v SOŠT, ktoré sú nevyhnutné pre osadenie technologických zariadení. Ďalej sa projekt zameriava na posilnenie systému odborného vzdelávania a prípravy a zvýšenie jeho atraktívnosti v kontexte celoživotného vzdelávania, vytvorením regionálne-miestne špecificky zameranej ponuky vzdelávania. Ako nadväzujúcu aktivitu po ukončení realizácie projektu plánujeme pripraviť projekt Centrum odborného vzdelávania.

Príbeh spolupráce

Projekt zabezpečenia, vybavenia učební praktického vyučovania novými technológiami, ich modernizácia a stavebné úpravy umožnia významný krok v modernizácii vyučovacieho procesu na škole. Vytvorí sa tak základný predpoklad k zvýšeniu odborných zručností a praktickej pripravenosti žiakov na vykonávanie zamestnania v príslušnom odbore. Pomocou moderných technológií získaných v rámci projektu bude možné prispôsobovať výučbu požiadavkám zamestnávateľov. To znamená, že absolvent našej školy bude disponovať okrem teoretických vedomostí aj primeranými praktickými skúsenosťami. Kľúčové kompetencie žiakov budú rozvinuté za účelom zvýšenia uplatniteľnosti absolventov na trhu práce.