Moja trieda, môj tím

Názov projektu:
Moja trieda, môj tím
Meno aktéra:
KIDCham - Kids Chamber of Crafts and Commerce, n.o.
Partneri:

školy, Steelpark Košice, Park vedy Košice, Jazdecký klub Pegasus, Kalimero športový klub, Haliganda kreatívna škola, Golfový klub Malá Ida

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora inklúzie a vzdelávania znevýhodnených občanov, Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce, Podpora rozvoja vedy a výskumu, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Spolupráca medzi rôznymi stupňami vzdelávania, Podpora a rozvoj vysokoškolských študentov, Financovanie vzdelávania
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Človek a príroda
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho), Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces)
Kľúčové slová:
STEM (veda, technológie, technika a matematika), Výskum a vývoj (R&D), Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita)
Región:
Košický samosprávny kraj
Lokalita:
Košický samosprávny kraj
Obdobie realizácie:
2019, 2020
Kontaktná osoba:
Pille Isabella Vojčík
E-mail:
pille@vojcik.eu
Telefón:
421 917977434

Popis projektu

Cieľom projektu je prepojiť akademické vzdelávanie s finančnou gramotnosťou. Projekt sa skladá z troch častí: teória, prax a skúsenosti. 1. TEÓRIA Deti si spolu s ich učiteľmi vyberú jeden produkt, ktorý budú spoločne vyrábať a predávať. Jedna trieda – jeden produkt. Počas vyučovania si pripravia teoretické materiály (Detský podnikateľský plán), prejdú si pracovné postupy, oboznámia sa s novou slovnou zásobou a naučia sa samy si vyhľadávať informácie o danom produkte. 2. PRAX Deti sa spolu s učiteľmi zúčastnia workshopu v Steelparku, kde spolu s lektormi / vedcami budú produkty vyrábať, baliť, označovať etiketami a pripravovať na predaj. Lektori v Steelparku pomáhajú deťom s praktickou aj vedeckou stránkou výroby. 3. SKÚSENOSŤ Detský podnikateľský veľtrh – jednodňová víkendová rodinná akcia, na ktorej budú deti predávať a vymieňať vyrobené produkty, popritom si zašportujú a zabavia sa v areáli Kalimera na Popradskej 15 v Košiciach. K dispozícii bude vnútorná gymnastická hala a celý vonkajší areál. Veľtrh je rodinná zábavná akcia, kde je vítaná celá rodina.

Príbeh spolupráce

Naši partneri pre spoluprácu sú vyberaní starostlivo - veríme, že každý z nich má pre projekt značnú hodnotu. 1. Spolupracujeme so školami - študentmi, učiteľmi a riaditeľmi. 2. Spolupracujeme s inštruktormi dielne - ľuďmi, ktorí sú nadšení a koncentrovaní vo svojej zvolenej oblasti záujmu. 3. Spolupracujeme s vedeckými centrami, kreatívnymi centrami, klubmi jazdectva, golfovými klubmi, lezeckými klubmi a všeobecnými športovými klubmi. 4. Spolupracujeme so súkromným sektorom pri hľadaní možností financovania pre učiteľov, ich triedy a vzdelávací systém všeobecne. So všetkými našimi partnermi pre spoluprácu máme veľmi pozitívne skúsenosti a sme vďační za ich podporu a nadšenie.

Odkaz realizátorov projektu

Radi by sme sa vám poďakovali za dotazník - je úžasné, že sa snažíte povzbudiť a pomôcť spolupráci v oblasti vzdelávania. Ďakujeme.