MyMachine Slovakia

Názov projektu:
MyMachine Slovakia
Meno aktéra:
Karpatská nadácia
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Podpora rozvoja vedy a výskumu, Spolupráca medzi rôznymi stupňami vzdelávania, Podpora a rozvoj vysokoškolských študentov
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Úroveň vzdelávania:
ZŠ, SŠ, VŠ
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
STEM (veda, technológie, technika a matematika), Umenie, Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Prírodovedné odbory, Inovácie
Región:
Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj
Lokalita:
rôzne školy v rôznych krajoch
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Žofia Teplická
E-mail:
zofia.teplicka@karpatskanadacia.sk
Telefón:
421 904033120

Popis projektu

MyMachine je vzdelávací program rozvíjajúci tvorivé myslenie detí a mládeže. Dáva šancu vynaliezavým deťom a mladým ľuďom nachádzať technické riešenia pre originálne nápady – vysnívané vynálezy. Jeho jedinečnosť spočíva v spolupráci troch úrovní vzdelávacieho systému – základných, stredných odborných a vysokých škôl. Deti a mladí ľudia sa učia pracovať v tímoch, komunikovať, prezentovať, vnímať a rešpektovať vzájomne svoje talenty, kriticky myslieť a tvorivo pristupovať k riešeniu problémov. V MyMachine kladieme dôraz na technické smery vzdelávania – vedu, technológiu, inžinierstvo, umenie a matematiku – STE(A)M. To všetko sú kompetencie, ktoré sú považované za kľúčové pre uplatnenie sa v dnešnom globálnom a neustále sa meniacom svete. MyMachine je medzinárodný program. Vznikol v Belgicku a na Slovensku ho od roku 2016 zastrešuje Karpatská nadácia. Aj vďaka tomuto programu upriamujeme pozornosť na potrebu prepájania neformálneho vzdelávania s formálnym vzdelávaním na slovenských školách.